Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – van SBM Advocaten te Houten, september 2018

1. Algemeen

SBM Advocaten, gevestigd te Houten, is een maatschap van advocaten. Een lijst van leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar, ook ten behoeve van de leden van de maatschap, van haar werknemers en van allen die op enige wijze voor de maatschap werkzaam zijn of waren, waaronder begrepen door de maatschap ingeschakelde derden.

2. Opdracht

– Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat er een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de maatschap SBM Advocaten.

– Zowel de werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) dat een persoonlijke uitvoering van de opdracht voorschrijft, als de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

– Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht uitvoert. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

– Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van al hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

– SBM Advocaten is verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Opdrachtgever is gehouden alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan SBM Advocaten ter beschikking te stellen. SBM Advocaten is, totdat deze bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken.

3. Honorering

Aan de advocaat komt een honorarium toe naast de vergoeding van kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW.

– Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door SBM Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

– Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is SBM Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief eenzijdig te wijzigen.

– Bij aanvaarding van de opdracht – of tussentijds – kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de cliënt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden begint of deze voortzet. Een voorschot/depot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie. Tenzij anders wordt overeengekomen kan maandelijks tussentijds een bedrag wegens honorarium, kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW, worden gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever.

4. Declaraties en opschorting/staking van werkzaamheden

Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien door SBM advocaten incassomaatregelen getroffen worden, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Het minimum dat zakelijke opdrachtgevers verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling bedraagt vijftig euro per declaratie, te vermeerderen met BTW. Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is SBM Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden.

5. Gelden van derden

Gelden die ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever worden ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden SBM Advocaten, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). SBM Advocaten is gerechtigd – mits daarvoor van cliënt/rechthebbende schriftelijke toestemming is verkregen – de gelden, ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden SBM Advocaten en bestemd voor de cliënt/opdrachtgever, te verrekenen met al hetgeen SBM Advocaten, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd de in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening van c.q. te voldoen aan SBM Advocaten.

6. Aansprakelijkheid

– Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door SBM Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Een afschrift van de polis ligt ter inzage bij de balie van ons kantoor.

– Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het in de betreffende zaak berekende honorarium tot een maximum van EUR 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro), inclusief BTW.

– Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor SBM Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door SBM Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Een afschrift van de polis ligt ter inzage bij de balie van ons kantoor.

– Iedere aanspraak jegens SBM Advocaten vervalt door verloop van één jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade en/of de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.

– Indien SBM Advocaten bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is SBM Advocaten bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden, waartoe SBM Advocaten hierbij onherroepelijk door de opdrachtgever/cliënt wordt gemachtigd. Iedere aansprakelijkheid van SBM Advocaten voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

– De opdrachtgever vrijwaart SBM Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de SBM Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door SBM Advocaten, dan wel haar maten of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SBM Advocaten.

7. Privacy en bescherming persoonsgegevens.

SBM advocaten neemt haar beroepsgeheim en de bescherming van uw (persoons-)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SBM advocaten verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers uitsluitend in het kader van de dienstverlening. SBM advocaten maakt gebruik van geautomatiseerde systemen en computerprogramma’s die specifiek voor de advocatuur zijn ontwikkeld en adequaat zijn beveiligd. Indien voor onze dienstverlening het nodig is dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten waarin geheimhouding en adequate beveiliging is bedongen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct per email (avg@sbmadvocaten.nl) met ons op.

8. Archivering

SBM advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SBM Advocaten bewaart ieder dossier gedurende tenminste vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft SBM Advocaten het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan de cliënt/opdrachtgever, te vernietigen.

9. Klachtenregeling

Ingeval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt/opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt voor de klager, kan hij zich wenden tot de klachtfunctionaris van SBM Advocaten. Indien dit naar het oordeel van de cliënt/opdrachtgever én SBM Advocaten wenselijk is, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven of de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is verklaard, is de rechter te Utrecht bevoegd.