Wijziging van alimentatie

mr. A.J. Begthel
mr. A.J. Begthel

Alimentatie kan op verschillende manieren tot stand komen. Alimentatie kan in onderling overleg tussen ex-partners bepaald worden en vastgelegd worden in een overeenkomst - bijvoorbeeld in een ouderschapsplan of een convenant - dat nadien door de rechter is bekrachtigd in een beschikking. Als ex-partners er niet uit komen, kan de alimentatie ook door de rechter bepaald worden en op die wijze vastgelegd worden in een beschikking. Daarnaast komt ook de situatie veel voor waarbij ex-partners in onderling overleg een alimentatie bepaald hebben die ze niet door de rechter hebben laten bekrachtigen. Er is dan enkel een overeenkomst tussen ex-partners (al dan niet schriftelijk vastgelegd).


Wijzigen van alimentatie is in principe mogelijk. Immers kunnen omstandigheden veranderen waardoor de overeengekomen of door de rechter bepaalde alimentatie niet langer betaald kan worden of waarbij de ontvangende partij een hoger inkomen heeft gekregen en zelf voor een groter deel in eigen levensonderhoud kan voorzien, dan wel met een hoger bedrag kan bijdragen in de kosten van de kinderen. Ook dan zijn er weer verschillende mogelijkheden om tot wijziging van de alimentatie te komen. Natuurlijk is de beste weg om in overleg tot een oplossing te komen. Aan de hand van de financiële gegevens behorende bij de nieuwe situatie wordt een berekening gemaakt van ieders draagkracht en bekeken hoe die draagkracht aangewend dient te worden. De gemaakte nieuwe afspraken kunnen dan weer vastgelegd worden in een overeenkomst en bij voorkeur bekrachtigd worden door de rechter in een beschikking.

Lukt het niet om in overleg tot overeenstemming te komen, dan zal een procedure bij de rechtbank gestart dienen te worden, waarbij om wijziging van de alimentatie verzocht wordt. Daarbij is het wel van belang dat de betalende partij de ontvangende partij direct op de hoogte stelt van de wijziging van omstandigheden wanneer die zich voordoet. Het is dan namelijk mogelijk dat de rechter bereid is de wijziging in de te betalen alimentatie met terugwerkende kracht uit te spreken.

Het eigenhandig wijzigingen van het alimentatiebedrag of het zelfs helemaal stopzetten van de betaling daarvan, brengt risico’s met zich mee. Als de alimentatie is vastgelegd in een beschikking dan kan de ontvangende partij namelijk een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen om zo betaling af te dwingen. Een beschikking heeft namelijk zogeheten executoriale kracht waarmee betaling afgedwongen kan worden desnoods door middel van het leggen van beslag. Als de alimentatie niet is vastgelegd in een beschikking, dan is executie van het bedrag niet mogelijk voor de ontvangende partij. Het is dan aan de ontvangende partij om aan de rechter te verzoeken de alimentatie alsnog vast te leggen in een beschikking. Uiteraard zal alsdan de discussie over de hoogte van de alimentatie voor de toekomst gevoerd worden met de nieuwe financiële gegevens.

Als gevolg van de Corona-crisis worden veel mensen geconfronteerd met een inkomensachteruitgang. Geldt dit ook voor u en betaalt of ontvangt u alimentatie, dan is het verstandig de nieuwe financiële situatie met uw ex-partner te bespreken. Uiteraard zijn de advocaten van SBM Advocaten u daar graag bij van dienst.

 

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.