Welk loon krijgt u eigenlijk tijdens uw vakantie?

mr. R van den Brink
mr. R van den Brink

Nog heel even en de zomervakanties gaan weer beginnen. Tijdens de vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Vaak wordt gedacht dat het vakantieloon alleen maar bestaat uit het basissalaris en 8% vakantiegeld. Dit is echter niet altijd juist. Uitgangspunt van de wet is dat een werknemer tijdens zijn vakantie niet in een nadeligere (financiële) positie mag komen te verkeren in vergelijking met de dagen waarop hij gewoon werkt. Het loon tijdens de vakantie moet dus vergelijkbaar zijn met het loon dat hij ontvangt terwijl hij werkt. De hoogste Europese rechter (het Hof van Justitie van de Europese Unie) heeft bepaald dat bij de vaststelling van het vakantieloon moeten worden betrokken alle loonbestanddelen die intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer en waarvoor hij een financiële compensatie ontvangt. Stel, een werknemer komt in aanmerking voor provisies of bonussen. Tijdens de vakantie kan de werknemer geen recht op provisie of recht op een bonus opbouwen, gewoonweg omdat hij niet werkt. In verband met de wettelijke regeling moet dus ook de gemiddelde bonus of provisie worden uitbetaald tijdens de vakantie. De bonus en provisie zijn immers een loonbestanddeel dat intrinsiek samenhangt met het werk van de werknemer. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de vaste dertiende maand, het vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering. In de rechtspraak is verder geoordeeld dat ook onregelmatigheids-, avond-, nacht, weekend- en ploegentoeslagen deel moeten uitmaken van het vakantieloon. In de rechtspraak is geen duidelijke lijn te ontdekken voor wat betreft de periode waarover het gemiddelde van betreffende loonbestanddelen moet worden berekend. In de rechtspraak komen referteperioden voor van 3 jaar, maar ook wel van 6 jaar. In elk geval moet een representatieve periode worden gehanteerd. Hieronder volgt een eenvoudig voorbeeld van de berekening van vakantieloon. Stel, een werknemer heeft als basissalaris € 3.000,-- bruto exclusief vakantiegeld. Verder komt de werknemer in zijn functie in aanmerking voor een bonus. Stel dat de gemiddelde bonus (berekend over een langere periode) € 200,-- bruto per (hele) maand bedraagt. Stel verder dat deze werknemer gedurende 2 weken (een halve maand) met vakantie gaat. Zoals hiervoor al uiteengezet, moet de provisie deel uitmaken van het vakantieloon. Het loon waarop deze werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft is dus niet € 3.000,--, maar € 3.100-- bruto. Overigens behoren incidentele of bijkomende kosten, zoals de reiskostenvergoedingen en onkostenvergoedingen niet tot het vakantieloon.

Hoe zit het nu met overwerk? Nog niet zo heel lang geleden is deze vraag in de rechtspraak beantwoord. Als uit de arbeidsovereenkomst een verplichting voortvloeit tot het verrichten van overwerk, het  overwerk ook structureel (dus op regelmatige basis) is verricht en de overwerkvergoedingen ook een belangrijk onderdeel vormen van de totale vergoeding die de werknemer ontvangt, dan moet het overwerk ook worden betrokken bij de berekening van het vakantieloon. Indien incidenteel wordt overgewerkt, dan zullen die overwerkvergoedingen dus geen deel uitmaken van het vakantieloon. Waar in dit verband de grens ligt tussen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ zal per geval door de rechter moeten worden vastgesteld.

In CAO’s komen we nog wel eens bepalingen tegen, waarin is opgenomen dat, bijvoorbeeld, provisies niet worden meegenomen in het vakantieloon. Een dergelijke bepaling heeft echter geen enkele waarde. Immers, een CAO kan de betreffende wettelijke bepaling over doorbetaling van loon tijdens de vakantie nu eenmaal niet opzij zetten.

 

Heeft u over het voorgaande of over een andere arbeidsrechtelijke kwestie een vraag, neem gerust contact met mij op.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.