Wanneer bent u onderhoudsplichtig voor de kinderen van uw partner?

mr. K. Schepers
mr. K. Schepers

Als ouders uit elkaar zijn, blijven zij samen onderhoudsplichtig voor hun kinderen. In de meeste gevallen betaalt de ene ouder maandelijks een bedrag aan kinderalimentatie aan de andere ouder. In andere gevallen maken ouders gebruik van een kinderrekening om de kosten voor de kinderen van te voldoen. Maar wat gebeurt er als een van de ouders hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat?


Artikel 1:395 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner op deze partner óók een onderhoudsplicht komt te rusten. De nieuwe partner wordt in dat geval stiefouder in de zin van artikel 1:395 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval zijn er dus drie personen onderhoudsplichtig voor de kinderen.

Voorwaarde hierbij is wel dat de kinderen behoren tot het gezin van de ouder die hertrouwd is en de stiefouder. Hiervan is al snel sprake. In ieder geval zal hieraan zijn voldaan indien de kinderen minimaal drie dagen per week in het gezin van de hertrouwde ouder en de stiefouder verblijven. Het formele inschrijfadres is hierbij niet bepalend.

In de situatie waarin de ouders de zorg voor de kinderen gelijk verdelen en een zorgregeling hebben afgesproken, waarbij de kinderen bijvoorbeeld de ene week bij moeder verblijven en de andere week bij de vader, behoren zij tot het gezin van beide ouders. Indien zowel de vader als de moeder (her)trouwen zijn er twee stiefouders, waardoor er in totaal vier personen onderhoudsplichtig zijn voor de kinderen.

Wat zijn hiervan de gevolgen in de praktijk voor de te betalen kinderalimentatie?

Vanaf het moment waarop de ouder in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, komt er op de stiefouder een verplichting te rusten om financieel bij te dragen in de kosten van zijn of haar stiefkinderen.

De financiële verplichting van de stiefouder is van gelijke rang als de financiële verplichtingen van de ouders. Wel wordt bij de vaststelling van het uiteindelijk door de stiefouder te betalen bedrag aan kinderalimentatie rekening gehouden met het feit dat er tussen de ouders en de kinderen een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en de kinderen. Dit kan ertoe leiden dat de rechter bepaalt dat op de ouders een grotere financiële verplichting komt te liggen dan op de stiefouder. De rechtspraak op dit punt is zeer casuïstisch.

De stiefouder is onderhoudsplichtig zolang het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurt. Gaan de ouder en de stiefouder scheiden, dan komt hiermee de onderhoudsplicht voor de stiefouder te vervallen.

Als een ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner, zonder dat er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan komt er op de nieuwe partner geen onderhoudsplicht te rusten. Dit is alleen anders wanneer de ouder met de nieuwe partner gezamenlijk gezag over de kinderen heeft. Wel kan het samenwonen gevolgen hebben voor het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijk combinatiekorting die de ouder mogelijk ontvangt.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij kunnen u helpen met het maken van een herberekening van de kinderalimentatie mocht u of uw ex-partner hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.