Verlies van transitievergoeding in geval van weigeren passende functie

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, moet hij wel eerst beoordelen of de betreffende werknemer, binnen een redelijke termijn en eventueel na scholing, in een andere passende functie te herplaatsen is. Van een passende functie is sprake indien die aansluit bij de capaciteiten, opleiding, kennis en ervaring van de werknemer. Een werknemer kan een aanbod tot herplaatsing weigeren, maar is dat zonder risico?

In het geval dat een werknemer een door werkgever aangeboden andere passende functie en daarmee herplaatsing weigert, kan dit in sommige gevallen negatieve gevolgen hebben voor het recht op de transitievergoeding, maar ook voor het recht op een WW uitkering.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 28 januari 2021 een arrest gewezen waarbij de vraag centraal stond of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door een werknemer indien die weigert een aangeboden passende functie te accepteren.

In die zaak had de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd en verkregen. Dit, vanwege het vervallen van de functie van de werknemer. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd. De betreffende werknemer was 20 jaar in dienst en draaide ploegendiensten bij werkgever. Voordat de ontslagvergunning door werkgever werd aangevraagd had deze aan de werknemer meerdere keren een andere functie aangeboden. De eerste keren betrof het een dagdienstfunctie. Werknemer wilde echter graag in een ploegendienst blijven werken. Als laatste had de werkgever deze werknemer een ploegendienstfunctie aangeboden, maar ook dat aanbod wees de werknemer af. Gelet op deze weigerachtigheid nam de werkgever het standpunt in dat er geen verplichting was tot het betalen van een transitievergoeding. De werknemer startte daarop een procedure tot betaling van de transitievergoeding, die – gelet op de duur van het dienstverband en de hoogte van het loon – ruim € 40.000 bruto betrof. Vanwege het feit dat de kantonrechter de vorderingen van de werknemer had afgewezen ging de werknemer in hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch. Ook het gerechtshof wees de vorderingen van de werknemer af. Met name met betrekking tot de laatste aangeboden ploegendienstfunctie was het voor het gerechtshof niet duidelijk waarom de werknemer die had geweigerd. De werknemer had de weigering namelijk onvoldoende gemotiveerd. Doordat de werknemer herplaatsing had geweigerd, was er volgens het gerechtshof sprake van een weigerachtige en niet-constructieve houding aan de kant van de werknemer. Gevolg: geen recht op een transitievergoeding.

Het weigeren van een passend aanbod kan dus tot gevolg hebben dat er geen recht bestaat op een transitievergoeding, omdat dan geoordeeld kan worden dat de werknemer het ontslag aan zichzelf te wijten heeft. Wat ook niet uit het oog moet worden verloren is dat tevens het recht op een WW uitkering in gevaar kan komen. Immers, het UWV, die beslist over een aanvraag tot een WW uitkering, kan in lijn met het voorgaande oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is in welk geval er geen recht op een WW uitkering bestaat.

Er kan natuurlijk een discussie ontstaan over de vraag of een aangeboden functie passend is, maar het klakkeloos afwijzen ervan is dus niet zonder risico’s. Dit soort risico’s kunnen beperkt worden door met de werkgever een vaststellingsovereenkomst te sluiten waarin onder andere de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding is opgenomen en waarin beide partijen vaststellen dat er geen andere passende functie beschikbaar is en ook niet op korte termijn beschikbaar zal komen.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.