Te late oplevering nieuwbouwwoning?

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf de start van het werk tot aan het moment van oplevering van de woning.


Wanneer ‘start een werk’? Bij appartementen wordt vaak afgesproken dat het werk start vanaf het moment van het starten van de graafwerkzaamheden en bij een huis vanaf het moment van het storten van de begane vloer.

De bouwtijd is vaak weergegeven in ‘werkbare dagen’. Een kalenderjaar heeft gemiddeld 180 werkbare dagen. Een werkbare dag is een dag dat een aannemer normaliter werkt. Niet als ‘werkbare dagen’ worden beschouwd algemeen erkende, door de overheid dan wel bij collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Zo tellen de zaterdag en zondag bijvoorbeeld niet mee als werkbare dag. Maar ook een dag dat een aannemer door slecht weer het grootste gedeelte van zijn werknemers en machines minstens 5 uur niet heeft kunnen laten werken, geldt als een onwerkbare dag. Onwerkbare dagen tellen dus niet mee bij de bouwtijd. Meerwerk kan de bouwtijd overigens verlengen. Uiteraard is het mogelijk om andere afspraken te maken door bijvoorbeeld niet uit te gaan van een bouwtijd, maar gewoon een bepaalde datum als opleverdatum af te spreken.

Indien de bouwtijd, dan wel de overeengekomen vaste opleverdatum wordt overschreden, is de aannemer op grond van de bepalingen uit de aanneemovereenkomst vaak een boete/schadevergoeding verschuldigd voor elke kalenderdag of werkbare dag – dat verschilt per contract - dat de overschrijding voortduurt. De boetebepaling is soms verscholen in de algemene voorwaarden, die op de aanneemovereenkomst van toepassing zijn. Als boetebedrag komt, maar partijen kunnen daar natuurlijk andere afspraken over maken, regelmatig 0,25% van de aanneemsom per dag voor. De boetebepaling heeft meerdere functies. Allereerst is het een prikkel voor de aannemer om tijdig op te leveren. Verder kan een boetebepaling de discussie over de vraag of en zo ja welke schade er is geleden voorkomen, indien wordt afgesproken dat de boete een gefixeerde schadevergoeding is.

Het aantal werkbare/onwerkbare dagen, ons kantoor is goed thuis in deze materie, is vaak voer voor discussie. Zeker indien het aantal onwerkbare dagen niet in (tussentijdse) bouwverslagen/rapporten (vergezeld van weerrapporten) is vastgelegd.

Indien aanspraak wordt gemaakt op boetes, kan de aannemer vragen om deze te matigen. De Hoge Raad heeft echter beslist dat een beroep op matiging zeer terughoudend moet worden gehonoreerd. Daardoor slaagt een beroep op matiging slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Het komt nog al eens voor dat iemand zich onbewust is dat aanspraak op boetes kan worden gemaakt. Zeker indien de bouwtijd fors wordt overschreden, kan het boetebedrag fors oplopen. De boetes kunnen (onder andere) met de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het advies is dan wel om er zeker van te zijn dat er met recht aanspraak kan worden gemaakt op deze boetes. Een alternatief kan zijn, indien dit ter discussie staat, om het boetebedrag in depot te houden/storten, totdat er door een arbiter/rechter over is beslist.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.