Veelgestelde vragen

beheer

Wat houdt mediation in?

Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Partijen gaan onder professionele begeleiding van een onafhankelijke mediator in gesprek. Eerst moet het voor alle partijen duidelijk zijn wat nu precies het conflict inhoudt en wat ieders belangen zijn. Vervolgens gaan partijen de mogelijkheden verkennen om tot een oplossing te komen. De mediator begeleidt dit proces en stimuleert partijen (en daagt hen uit) om creatief na te denken over de mogelijke oplossingen. Het doel is om tot een totaaloplossing te komen, die meetbaar en werkbaar is voor partijen. Als er afspraken zijn gemaakt, worden deze vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Dit zijn veelal de belangrijkste voordelen van mediation (ten opzichte van een procedure bij de rechter) op een rijtje:

  1. goedkoper
  2. sneller
  3. vertrouwelijk
  4. oplossingsgericht
  5. minder stressvol
  6. goed voor de relatie / verstandhouding
  7. (bijna) alles is mogelijk

Procedures duren vaak lang en kunnen kostbaar zijn, terwijl bij mediation soms enkele gesprekken al voldoende zijn om tot een werkbare oplossing te komen. Dit is sneller en doorgaans een stuk goedkoper dan een procedure. Bovendien is de mediation niet beperkt tot slechts enkele juridische aspecten, maar wordt gezocht naar een totaaloplossing, ook voor niet-juridische aspecten. De rechter hakt een knoop door, één van partijen verliest en beide partijen hebben zich aan de uitspraak te houden. Mediation is gericht op het bereiken van een totaaloplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Partijen komen er samen uit, hetgeen goed is voor de relatie/verstandhouding, het wordt veel prettiger ervaren en partijen hebben ook echt wat aan het resultaat. 

Welke conflicten zijn geschikt voor mediation?

Bijna alle conflicten en problemen zijn geschikt voor mediation. Mediation wordt al veel toegepast bij familiekwesties, echtscheidingen, verbreking van relaties, nalatenschappen zoals verdeling van een erfenis, enzovoorts. Maar ook bij zakelijke conflicten, bijarbeidskwesties / ontslagzaken en zelfs bij interne conflicten tussen teamleden of collega's wordt steeds vaker mediation toegepast. Belangrijk is vooral dat partijen de bereidheid moeten hebben om over de kwestie te praten en mee te werken aan het proces. 

Hoe ziet een mediation er uit, wat gaan we doen?

Als alle betrokken partijen bereid zijn om mee te werken, begint mediation met een intake, vaak gevolgd door enkele bijeenkomsten / gesprekken. Eerst moet het probleem in volle omgang op tafel komen, om vervolgens een verkenning te beginnen naar mogelijke oplossingen. Mogelijke oplossingen worden getoetst, deze moeten immers wel werkbaar en haalbaar zijn, maar vooral ook aansluiten op de belangen van partijen. wordt er overeenstemming bereikt, dan wordt dit vastgelegd in een bindende overeenkomst. De mediation eindigt met de ondertekening van de overeenkomst.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator is neutraal en onafhankelijk van partijen. Hij begeleidt het proces, monitort de voortgang en helpt of stimuleert partijen waar nodig om verder te komen in het proces. De mediator kiest geen partij, neemt geen beslissingen over het geschil van partijen en oordeelt dus niet over de kwestie. De mediator draagt in principe ook geen oplossingen voor; dat is aan partijen zelf, waarbij de mediator uiteraard wel de balans tussen partijen in de gaten houdt en ervoor zorgt dat een oplossing eerlijk is voor partijen en dat de gemaakte afspraken ook echt uitvoerbaar en werkbaar zijn.  

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en geheimhouding?

Bij de start van mediation tekenen alle partijen een mediationovereenkomst. Daarin is onder meer vastgelegd dat alles wat in het kader van mediation wordt besproken, vertrouwelijk is. Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding. Komen partijen er niet uit en wordt er een procedure gevoerd, dan is het partijen strikt verboden om de inhoud van de mediation aan derden (zoals de rechter) kenbaar te maken. 
De mediator is ook gebonden aan de vertrouwelijkheid en kent dus ook een strikte geheimhoudingsplicht. 

Zijn partijen gebonden aan de uitkomst van een mediation?

Een belangrijk uitgangspunt van mediation is vrijblijvendheid. Dat wil zeggen: partijen kunnen niet gebonden worden aan ideeën, toezeggingen of andere uitspraken tijdens de mediation. Pas als partijen tot een oplossing komen en deze vastgelegd wordt in een ondertekende overeenkomst, zijn de afspraken bindend. De overeenkomst is een juridisch bindend document waar partijen zich aan dienen te houden. Niet-nakoming levert wanprestatie op, de andere partij zou in dat geval bijvoorbeeld (in rechte) nakoming van de overeenkomst kunnen vorderen.

Wat als partijen er niet uitkomen? 

Zoals gezegd, is deelname aan mediation vrijblijvend, ieder der partijen kan de mediation op enig moment stoppen. Als er op dat moment geen overeenkomst is ondertekend, zijn partijen niet gebonden aan hetgeen tijdens de mediation is besproken. In dat geval hebben partijen nog steeds alle juridische mogelijkheden tot hun beschikking, zoals het starten van een procedure.

Is deelname aan mediation vrijwillig of verplicht?

Mediation is gebaseerd op vrijwillige deelname van de betrokken partijen. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation deel te nemen.  

Kunnen we ook voor een deel van het conflict in mediation?

Ja, dat is mogelijk. Partijen spreken onderling (en met de mediator) af waar de mediation betrekking op zal hebben. Een groot voordeel van mediation is wel dat partijen het gehele conflict kunnen oplossen en dus meerdere conflicten tegelijk onderdeel kunnen laten uitmaken van de mediation. Dit is een belangrijk verschil met juridische procedures, waarbij het soms nodig is om meerdere procedures te voeren en een procedure dus soms slechts op een deel van het conflict ziet. Bij mediation hebben partijen alles zelf in de hand en is er dus veel meer mogelijk.

Wat zijn de kosten van mediation?

Partijen komen met de mediator een uurtarief overeen. Het uitgangspunt is dat iedere partij een evenredig deel van dit uurtarief betaalt. In een kwestie met drie partijen en een uurtarief van bijvoorbeeld € 180,-- excl. BTW betaalt iedere partij dus € 60,-- excl. BTW per uur. Desgewenst kunnen partijen hierover andere afspraken maken. Alle afspraken hierover worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Andere vragen?

Staat uw vraag er niet bij en/of wenst u andere informatie? Neem dan gerust contact met ons op.