NOW 2.0 regeling, ontslag van personeel

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (van tenminste 20%). Dergelijke werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Een voorschotbetaling is daarbij mogelijk. De oorspronkelijke NOW-regeling is inmiddels aangepast en er geldt thans een NOW 2.0 regeling.

De hoofdregel voor bedrijven die een beroep op de NOW 2.0 regeling doen is dat, indien deze een loonkostensubsidie (hebben) ontvangen, zij in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 geen ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV mogen indienen. Echter, dit is geen keiharde verplichting. Het is nog steeds mogelijk om in deze periode op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagaanvragen in te dienen bij het UWV. Het UWV zal deze ontslagaanvragen in behandeling nemen en dus niet afwijzen. De overheid heeft door middel van de NOW 2.0 regeling het besef getoond dat bepaalde bedrijven, ondanks een beroep op deze regeling, niet aan ontslagaanvragen ontkomen. Oftewel, werkgevers kunnen, ook al ontvangen zij een loonkostencompensatie op grond van de NOW regeling, ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden indienen bij het UWV. Indien een bedrijf daartoe overgaat zal er wel een korting op het definitieve subsidiebedrag (ter compensatie van loonkosten) worden toegepast: de subsidie wordt verminderd met 100% van de loonsommen van de betreffende werknemers waarvoor het ontslag is aangevraagd. Daarbij is het niet relevant of de ontslagaanvraag wel/niet wordt toegewezen.

Indien er voor meer dan 20 werknemers binnen één werkgebied een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden wordt ingediend in de periode juni tot en met 30 september 2020 dat de NOW 2.0 regeling geldt, is er daarnaast 5% minder recht op subsidie. Ook in dit geval geldt dat er dan sprake is van een collectief ontslag en dat dit op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag voorafgaand gemeld moet worden aan het UWV en de vakbond(en). Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst dan telt dit mee bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een ontslag voor meer dan 20 werknemers. De NOW 2.0 regeling bepaalt dat indien een melding collectief ontslag wordt gedaan, de werkgever (eveneens) verplicht is om overleg te voeren, maar dat dit overleg er op gericht moet zijn om met de vakbond(en) overeenstemming te bereiken over de noodzaak van het aantal ontslagen. Bij gebreke van overeenstemming dienen de werkgever en de vakbond(en) zich tezamen te wenden tot de Stichting van de Arbeid met de vraag om te beoordelen of het noodzakelijk is een dergelijk aantal werknemers te ontslaan. Pas in het geval dat er minstens 2 werknemers lid zijn van een vakbond, is een werkgever verplicht om daarmee voornoemde route te doorlopen. Indien die situatie zich niet voordoet, dan wordt van de werkgever verlangd dat het overleg met een “andere vertegenwoordiging van werknemers” plaatsvindt, daaronder bijvoorbeeld een personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad te verstaan. Indien daarmee geen overeenstemming wordt bereikt, dan dienen partijen gezamenlijk eveneens de Stichting van de Arbeid te benaderen. Indien een werkgever niet schriftelijk kan aantonen dat voornoemde stappen doorlopen zijn, kan dit gesanctioneerd worden met een korting van 5% op het subsidiebedrag.

Indien de werkgever en de vakbond(en) een akkoord hebben bereikt over het aantal ontslagen, wordt de bedrijfseconomische noodzaak door het UWV niet meer getoetst. In het geval dat er een andere vertegenwoordiging van werknemers is, wordt door het UWV de normale, volledige, toetsing gevolgd.

Indien een werkgever een beroep op de NOW 2.0 regeling doet, geldt er voor werkgevers ook nog de inspanningsverplichting om de betreffende werknemers te stimuleren deel te nemen aan scholing dan wel een ontwikkeladvies.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen ter zake deze kwestie in geval van vragen uiteraard nader contact met ons opnemen.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.