Controle van een werknemer tijdens werktijd

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

Ons kantoor treedt in arbeidsrechtelijke kwesties zowel voor werkgevers als werknemers op en beiden stellen ons geregeld vragen over de privacy en controlemogelijkheden van werknemers.

Een veel voorkomende vraag is hoe om te gaan met het tijdens werktijd privé internetten, chatten, e-mailen etc.


Van belang is dat een werknemer ook tijdens werktijd recht op privacy heeft. Net als het privé bellen (beperkt) tijdens werktijd is toegestaan, geldt dit ook voor het tijdens werktijd privé internetten/e-mailen/gebruiken van smartphones en social media. Het is dan ook niet toegestaan om een werknemer zomaar te pas en te onpas en op allerlei mogelijke manieren te controleren.

Indien wij een werkgever bijstaan, adviseren wij een internet/e-mail/social media protocol en dergelijke te hanteren. Een dergelijk protocol kan in de arbeidsovereenkomst zelf of als bijlage ervan, dan wel in een bedrijfsreglement, worden vastgelegd. Te allen tijde is het van belang dat een werknemer hiermee schriftelijk instemt, zodat er geen discussie over de toepasselijkheid ervan kan ontstaan. Een werkgever dient kenbaar te maken wat er wordt vastgelegd/gecontroleerd, met welk doel dit is, wie deze controles uitvoert en wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt. Verder moet worden vastgelegd in welke gevallen een bepaalde werknemer individueel kan worden gecontroleerd. Het concreet opnemen in een dergelijk protocol van mogelijke arbeidsrechtelijke sancties in geval van overtreding, is zeer aan te raden.

Indien een werkgever het gebruik van internet en dergelijke in de gaten houdt, is dit een verwerking van persoonsgegevens en dit mag alleen indien er een zogeheten ‘legitiem doel’ is. De moeilijkheid voor werkgevers daarbij is dat aan de privacy van een werknemer zeer veel waarde wordt toegekend. Het legitieme doel moet dus altijd dusdanig zwaar wegen dat een inbreuk op de privacy gerechtvaardigd is. Voorbeelden van legitieme doelen: diefstal, fraude, het ernstig schaden van de belangen van de onderneming, het veroorzaken van een beveiligingsrisico (mogelijke cyberaanval) etc. Echter, ook als er een legitiem doel is, moet de inbreuk op de privacy van de werknemer zo beperkt mogelijk zijn. De inbreuk mag er alleen zijn indien en voor zover dat noodzakelijk is. Een voorbeeld: het is in beginsel voor een werkgever toegestaan om een daartoe aangewezen persoon het gebruik van internet te laten monitoren, “loggen”, maar dat dient geanonimiseerd plaats te vinden. Pas op het moment dat er wordt vastgesteld dat er bijvoorbeeld sprake is van discriminerende uitlatingen, het bezoek van pornografische websites, een en ander bij voorkeur expliciet verboden en gesanctioneerd in de arbeidsovereenkomst en/of een reglement, is het een werkgever toegestaan om nader onderzoek naar de dader te verrichten.

Ook met betrekking tot dit onderwerp zijn wij u graag van dienst. U kunt ons daartoe, onder andere ook via Facebook/Twitter/e-mail/telefonisch, tijdens en - indien nodig – na werktijd bereiken.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.