Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

beheer

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Wat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon (inclusief vakantietoeslag) over de opzegtermijn die de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst in acht zou hebben moeten nemen. Stel dat de opzegtermijn voor de werkgever 3 maanden bedraagt en het maandloon € 3.000 bruto per maand is. In dat geval kan de werkgever aanspraak maken op 3 x € 3.000 = € 9.000, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag = € 9.720 (bruto) aan schadevergoeding. Dit is de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding.

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gelden er korte vervaltermijnen. De werkgever moet een dergelijke vordering, indien de werknemer deze niet vrijwillig vergoedt, binnen 2 maanden na de ontslagdatum instellen bij de Kantonrechter. Doet een werkgever dit niet, dan is het recht daarop komen te vervallen! Deze termijn kan niet door een stuitingshandeling worden verlengd. Indien de rechter de gefixeerde schadevergoeding toekent, dan mag deze worden verrekend met de eindafrekening. Het probleem, voor wat betreft de verrekening, is dat de eindafrekening veelal eerder uitbetaald wordt dan dat de rechter heeft beslist. Een werkgever kan zich zonder gerechtelijke uitspraak op verrekening beroepen, maar als de rechter de gefixeerde schadevergoeding afwijst omdat het ontslag op staande voet geen stand houdt, dan kan de werknemer het achterstallige loon verhoogd met bijkomende kosten, zoals de wettelijke verhoging (maximaal 50% van het achterstallige loon) en wettelijke rente vorderen.

Ontslag op staande voet geven is niet zonder risico’s en daar moet door een werkgever dus niet al te gemakkelijk toe worden overgegaan. Het is zaak om in het voorkomende geval alle feiten en omstandigheden goed af te wegen. In geval van gerede twijfel of het ontslag op staande voet in rechte stand zal houden, is het te overwegen om geen ontslag op staande voet te geven, maar uitsluitend een ontbindingsprocedure te starten.

Er zijn werkgevers die werknemers op staande voet ontslaan en vervolgens afwachten of een werknemer zich in rechte daartegen verzet. Start de werknemer geen procedure, dan is daarmee de kous af. Een werknemer zal in dat geval geen WW-uitkering ontvangen. Een werknemer zal mede om die reden veelal een procedure starten om het ontslag op staande voet van tafel te krijgen. Indien een werknemer daarmee uit strategisch oogpunt afwacht totdat die 2 maanden bijna zijn verstreken, dan kan een werkgever hierdoor in de problemen komen, omdat het hierboven bedoelde verzoek tot schadevergoeding ook binnen 2 maanden moet zijn ingediend.

Heeft u, als werkgever of als werknemer, vragen, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.