Een vechtscheiding? Echt liever niet!

beheer

De rechters hebben recentelijk hun zorgen geuit over het groeiende aantal vechtscheidingen, zijnde (zeer) complexe scheidingen die verre van soepel verlopen. Veelal zijn de kinderen hiervan de dupe. Voor uw beeldvorming: De rechtspraak schat dat jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen te maken krijgen met een scheiding. Ongeveer 20 procent lukt het niet om de gevolgen van de echtscheiding snel en in onderling overleg te regelen. Dit kan tot gevolg hebben dat kinderen tussen 2 strijdende ouders komen te zijn, met alle nadelige, ongewenste, gevolgen van dien. Een loyaliteitsconflict, omdat ouders hun kinderen bedoeld dan wel onbedoeld een kant laten kiezen, ligt dan bijvoorbeeld al snel op de loer. Kinderen kunnen door een vechtscheiding voor de rest van hun leven beschadigd raken. Uiteraard dient een ieder, daaronder natuurlijk niet in de laatste plaats de ouders en hun advocaten te verstaan, te trachten om dit te voorkomen c.q. te minimaliseren.

Rechters, die actief zijn op het gebied van personen- en familierecht, hebben de afgelopen jaren verschillende werkwijzen en procedures ontwikkeld, met als doel een effectieve afdoening van dit soort problematische echtscheidingen. Het belang van de kinderen stond en staat daarbij voorop. De rechters hebben vervolgens, in verband met de toename van vechtscheidingen, in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, een Visiedocument Rechtspraak over echtscheidingen opgesteld, dat te vinden is op www.rechtspraak.nl.
Dit visiedocument is de moeite van het lezen meer dan waard. In dit visiedocument is opgenomen wat rechters zoal doen om te vermijden dat kinderen de dupe worden van strijdende ouders. De Raad voor de Rechtspraak zal dit jaar budget ter beschikking stellen om op dit gebied lokaal ontwikkelde werkwijzen landelijk beleid te gaan maken. Een lokaal initiatief dat landelijk navolging zal moeten gaan vinden, is bijvoorbeeld dat er een zogeheten regierechter wordt aangesteld, die (pro)actief informatie verzamelt en die bij voorkeur alle geschillen samenhangend met de betreffende echtscheiding zal behandelen. Tevens zal er een uniform hulpverleningstraject worden aangeboden. Voorts kunnen in vechtscheidingen gedragsdeskundigen als bijzonder curatoren worden benoemd en wordt er gekeken naar het moment van agenderen en de duur van zittingen. Een (zeer) belangrijk element is dat de rechter zich ter zake het voorstellen van mediation actief zal opstellen, ook indien bijvoorbeeld maar één van de twee ouders daartoe bereid is. 

Mijn collega Mr Vossen heeft de opleiding tot mediator afgerond. Hij is een zeer ervaren advocaat, onder andere op het gebied van personen- en familierecht. Ook indien u er voor kiest om het niet te proberen via mediation of één gemeenschappelijke advocaat, dan is hij, net als mijn kantoorgenoot mevrouw Mr Begthel en ondergetekende, in staat om u (onder andere) op dit rechtsgebied bij te staan. Overigens, als het moet, zullen wij uiteraard, gelet op uw belang en dat van de kinderen, in rechte ‘strijden’, maar trachten een minnelijke regeling te bereiken geniet, rekening houdend met uw belang en dat van de eventuele kinderen, de voorkeur. 

Meer weten over personen- en familierecht?