Wetsvoorstel mediation

beheer

Het “Wetsvoorstel bevordering mediation” is in juli 2016 door minister Van der Steur gepubliceerd. Dit wetsvoorstel kan overigens, voordat het ter goedkeuring aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, nog worden aangepast. 

Mediation is, voor zover dit u niet bekend mocht zijn, een manier van geschillenbeslechting. Samen met de wederpartij treedt u dan onder begeleiding van een onafhankelijke derde, zijnde de mediator, in overleg om te trachten uw geschil op te lossen. Partijen kunnen overgaan tot mediation om te proberen daarmee een gerechtelijke procedure te voorkomen, dan wel kan hiertoe tijdens een gerechtelijke procedure  worden besloten.

De mediator heeft in beginsel een lijdelijke rol, in die zin dat hij zelf geen mogelijke oplossingen aandraagt, maar partijen deze zelf aan elkaar moeten voorstellen. De mediator is diegene die dit proces begeleidt. Het komt veelvuldig voor dat er meer speelt dan alleen het betreffende geschil. Soms is het betreffende geschil de spreekwoordelijke druppel, waardoor er tot procederen wordt overgegaan. Om een mediation te kunnen laten slagen, is het dan meestal zaak om de (gehele) voorgeschiedenis bij de mediation te betrekken en eerst dit pad te effenen. Immers, blijven partijen in hun emotie ‘hangen’, dan bemoeilijkt dit een mediation.

In het huidige concept wetsvoorstel is niet meer opgenomen dat mediation verplicht wordt. Ik vind dit terecht. De keuzevrijheid moet blijven bestaan. Een mediation met een partij die dit eigenlijk niet wenst, is meestal ook gedoemd te mislukken.

Onderdeel van het wetsvoorstel is wel dat in de processtukken van partijen duidelijk naar voren moet worden gebracht of er voor de gerechtelijke procedure al mediation heeft plaatsgevonden en zo nee, waarom niet. Het wetsvoorstel bevat grotendeels regels over een nieuw op te stellen register voor mediators. De titel “mediator” wordt, zo is in het wetsvoorstel opgenomen, beschermd. Uitsluitend personen die in dit register zijn opgenomen, zijn gerechtigd om de titel “beëdigd mediator” te voeren. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet uiteraard aan bepaalde vereisten worden voldaan. Zodoende wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat mediators gekwalificeerd zijn. Een in mijn ogen zeer wenselijke ontwikkeling. Onderdeel van het wetsvoorstel is ook dat aan bestuursorganen opgedragen wordt om geschillen zoveel mogelijk te voorkomen door middel van communicatie en/of mediation. Indien een burger het bestuursorgaan om mediation verzoekt, mag daar zonder deugdelijke motivering niet aan worden voorbijgegaan.

Alhoewel ik niet in de toekomst kan kijken, verwacht ik zelf echter geen forse verhoging van het aantal mediation zaken tijdens gerechtelijke procedures. Het is in ieder geval goed dat de overheid de kwaliteit meer probeert te waarborgen.

SBM Advocaten speelt uiteraard wel in op deze ontwikkeling, zodat wij daarop zijn voorbereid. In ieder geval één van onze advocaten (Mr M.R. Vossen) zal tot beëdigd mediator worden opgeleid.