Ontslagregels rondom AOW-gerechtigde leeftijd

beheer

Per 1-1-2016 zijn de ontslagregels rondom de AOW gerechtigde leeftijd gewijzigd.  Oudere werknemers, die willen (door-)werken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, kunnen makkelijker worden ontslagen, waarbij de opzegtermijn is beperkt tot  1 maand.  Ingeval van arbeidsongeschiktheid geldt er een opzegverbod van 13 weken i.p.v. 104 weken. Het aantal contracten dat een AOW+ werknemer  achter elkaar mag afsluiten, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is 6 stuks met een totale duur van maximaal 48 maanden.  Dat is aanzienlijk ruimer dan de WWZ voor reguliere werknemers bepaalt, te weten maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar.  Doel van dit alles is om meer AOW+ ers aan het werk te houden.

Toch zijn er de nodige angels en voetklemmen. Is er wel of geen zgn. Pensioenbeding van kracht, waardoor de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt? Moet er wel of niet formeel tegen de pensioendatum worden opgezegd? Het ontslaan en vervolgens laten doorwerken van een werknemer na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd,  leidt alsnog tot ontslagbescherming.  In dat geval dient de werkgever alsnog een procedure voeren bij de kantonrechter of het UWV.  Om elke onduidelijkheid te vermijden wordt dan ook geadviseerd om tijdig, d.w.z. vóór het bereiken van de AOW leeftijd, de werknemer - met inachtneming van de gewone/geldende opzegtermijn -ontslag aan te zeggen. Als er in contract of bij CAO is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, is het zaak om die werknemer tijdig te informeren over diens aanstaande vertrek.  De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding en WW-uitkering. Daarna kan er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten met de AOW+ werknemer. Daarbij bepaalt de wet wel dat het minimum loon moet worden betaald.

Kortom: het is zaak dat de werkgever zich tijdig laat informeren en de AOW+ er weet wat zijn rechten en plichten zijn. 

Lees meer over arbeidsrecht.