Gebreken aan het gehuurde

beheer

Het herstel van sommige kleine gebreken komt, indien dit valt onder het normale ‘huurdersonderhoud’, voor rekening van de huurder. Tevens is een verhuurder niet verplicht om gebreken te herstellen indien dit in redelijkheid niet van de verhuurder gevergd kan worden of in het geval dat herstel niet meer mogelijk is, omdat het gehuurde geheel of gedeeltelijk is vergaan. In andere gevallen komt het herstel voor rekening van de verhuurder.

Het kan uiteraard voorkomen dat er een of meerdere gebreken aan een huurwoning ontstaan. Wat kan een huurder doen indien een verhuurder weigerachtig is om een dergelijke gebrek, waarvan het herstel voor rekening van de verhuurder komt, te verhelpen?

Mijn advies aan de huurder is dan in ieder geval om de verhuurder onder andere per aangetekende post aan te schrijven en deze te verzoeken en voor zover nodig te sommeren  om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de aard en ernst van het gebrek. Voor zover nodig is de verhuurder, mede om schade te beperken, verplicht om noodvoorzieningen te treffen. Ook daarover moet de verhuurder dan aangeschreven worden.

Is de verhuurder vervolgens weigerachtig om binnen de gestelde termijn een en ander te herstellen, dan kan een huurder het herstel ervan zelf ter hand nemen. In de wet is geregeld dat, indien een verhuurder weigerachtig is om gebreken te verhelpen, de huurder deze zelf kan laten herstellen en de daarvoor gemaakte kosten, mits redelijk, op de verhuurder te verhalen. De huurder kan deze kosten dan ook in mindering op de huurprijs brengen. Sommige verhuurders proberen het recht op verrekening met de huur contractueel uit te sluiten. Dat is echter niet toegestaan. Oftewel, indien een dergelijke contractuele bepaling is opgenomen, dan nog kan de huurder de redelijkerwijs gemaakte kosten verrekenen met de huur. Voor deze verrekening heeft een huurder geen toestemming van de verhuurder nodig. Dit is echter niet zonder gevaar. Immers, indien door een rechter wordt geoordeeld dat de huurder de kosten toch zelf dient te dragen en er is daardoor vervolgens te weinig huur betaald, dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat de huurovereenkomst in geval van een grote huurachterstand op vordering van de verhuurder wordt ontbonden. Ik adviseer sowieso om altijd enig huurbedrag per maand te voldoen en de verrekening van de gemaakte kosten dus over een langere periode uit te smeren.

Een huurder kan er wettelijk gezien ook voor kiezen om aan de rechter een machtiging te vragen om de gebreken zelf te herstellen. Indien een rechter oordeelt dat een huurder daartoe gerechtigd is, dan geldt dat de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze machtiging, voor rekening van de verhuurder zijn. De wet biedt de huurder ook de mogelijkheid om in rechte een (tijdelijke) huurvermindering te vragen tot het moment dat de verhuurder de gebreken heeft hersteld.

Heeft u als huurder te maken met een gebrek, dat de verhuurder dient te herstellen, dan raad ik u aan om eerst juridisch na te gaan wat in uw geval de beste route is om te volgen. U kunt daartoe uiteraard ons kantoor benaderen.

Meer weten over huurrecht?