Wijziging kinderalimentatie aanstaande?

beheer

Voor veel mensen is en blijft de berekening van alimentatie onduidelijk en sterker nog, vaak onbegrijpelijk. Kamerleden van de PvdA en VVD hebben onlangs, op 18 februari 2015, een wetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatie bij de Tweede Kamer ingediend. Deze kamerleden zijn van mening dat diegenen die op grond van een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn om kinderalimentatie te betalen, zich hiertegen verzetten door dit niet te voldoen, omdat het voor hen onbegrijpelijk is. Het standpunt van de kamerleden is dat kinderalimentatie een (goede) wettelijke basis dient te hebben. Ook de wijze van berekening van kinderalimentatie dient vereenvoudigd te worden en, niet onbelangrijk, in hun optiek rechtvaardiger.

Het systeem zou zo dienen te zijn dat de wijze van berekening ook zonder inschakeling van deskundigen te begrijpen is. Een mijns inziens op zich begrijpelijk en terecht standpunt. Ook omdat, indien de wijze van berekening door de alimentatieplichtige wordt begrepen, dit het begrip kan vergroten en dit tot (vrijwillige) betaling ervan kan leiden. Indien inning via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of de deurwaarder plaatsvindt, verslechtert hierdoor veelal ook de verstandhouding tussen de voormalige partners, hetgeen bijvoorbeeld weer van negatieve invloed op de zorgregeling (omgangsregeling) kan zijn. Ook om die reden ben ik het er mee eens dat de gewenste duidelijkheid en eenvoud wordt geschapen. Al zal het dan ook in de toekomst blijven voorkomen dat een alimentatieplichtige soms vindt dat hij of zij teveel kinderalimentatie moet betalen.

Nu is het zo dat de rechter de kinderalimentatie berekent op grond van de Richtlijn Kinderalimentatie en op basis daarvan de behoefte van de minderjarige en de draagkracht van de ouders vaststelt. Het wetsvoorstel gaat uit van een situatie dat beide ouders een bijdrage betalen, waarbij het criterium het aantal dagen is dat de ouders voor het kind zorgen. Tevens moeten de vader en de moeder een minimumbedrag aan kinderalimentatie uitgeven. Tot zover is er nog niet echt sprake van een wijziging, want deze regels worden ook bij de huidige berekeningsmethodiek gebruikt. Wat het in de huidige situatie onder andere ingewikkeld maakt is dat in het kader van de behoefteberekening het kindgebonden budget van de behoefte van het kind wordt afgetrokken. Het wetsvoorstel betrekt het kindgebonden budget en de kinderbijslag in de draagkracht in die zin dat het daar onderdeel van wordt. Het wetsvoorstel stelt tevens voor om de duur van de kinderalimentatie te verkorten van 21 naar 18 jaar. Indien het kind na het 18elevensjaar naar school gaat of studeert, blijft tot 23 jaar wel recht op kinderalimentatie bestaan. Wat voor alimentatiegerechtigden tot frustratie kan leiden is de situatie dat de ex met een nieuwe partner een kind krijgt en dit dan negatieve (neerwaartse) gevolgen heeft voor de alimentatie die voor het kind uit de eerdere relatie moet worden betaald. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat dit, indien de alimentatieplichtige een kind met een nieuwe partner krijgt, geen gevolgen heeft voor de eerdere alimentatieverplichtingen. Wat ook wordt voorgesteld is om de financiële verplichting van de stiefouder voor een stiefkind, zoals dat nu wettelijk is bepaald, te schrappen. Dit maakt dan een einde aan het bijzondere onderscheid dat thans aanwezig is tussen samenwonen met een nieuwe partner of trouwen met een nieuwe partner. Samenwonen maakt de nieuwe partner niet onderhoudsplichtig voor het kind, na een huwelijk met de nieuwe partner wordt deze plotsklaps wel onderhoudsplichtig voor het kind van zijn partner en diens ex.

Het betreft slechts een wetsvoorstel, dus het is maar de vraag in hoeverre de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk uiteindelijk tot wet zal worden. Het is echter goed dat dit de aandacht van de politiek heeft. Indien een vereenvoudiging tot begrip en meer betalingsbereidheid leidt, is iedereen daarmee gebaat. Zeker gelet op het feit dat dit soort kwesties precair zijn, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat er kinderen bij betrokken zijn.

Ons kantoor zal ook de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard blijven volgen en u op de hoogte houden. 

Meer weten over personen- en familierecht