Twintig jaar actief in Houten-Vinex

beheer

Als er een plek in Nederland is waar de geplande uitbreiding van woningbouw geslaagd genoemd mag worden, is het wel Houten. In plaats van troosteloze flats en sfeerloze huizenblokken rij aan rij, stond de kwaliteit van wonen en werken van meet af aan centraal toen Houten in 1994 door het Rijk werd aangewezen als zogenaamde Vinex locatie. Vinex is een afkorting voor ‘ Vierde nota Extra’, een belangrijk document waarin het Rijk aangaf hoe zij Nederland ruimtelijk wilde inrichten voor de nabije toekomst.

Dat was voor mij als advocaat ook de reden om een nieuwe praktijk in Houten te starten. Je moet als ondernemer immers zitten waar de actie is! En actie is er vanaf februari 1995 zeker geweest en heeft ertoe geleid dat SBM advocaten het grootste advocatenkantoor in Houten is. De archieflijst doorkijkende, stuitte ik op onteigeningskwesties, grondtransacties met verontreinigde grond, bodemsaneringskwesties, procedures tegen de gemeente inzake toepassing anti-speculatiebedingen, planschade, huur- en ontruimingskwesties, bouwkwesties met HBG, burenrechtkwesties, bedrijfsverplaatsingen en –overnames, en heel veel ontslagzaken en echtscheidingen. Juridisch gezien soms hele mooie kwesties, waarbij uiteraard het persoonlijk leed dat er vaak mee samenhangt, ook de aandacht kreeg die het verdiende. Het zijn allemaal kwesties die verband houden  met de snelle uitbreiding van Houten van 25.000 naar circa 50.000 inwoners.

Ook de oprichting van ondernemersvereniging OKK en ZZP Houten en de uitbouw van de ondernemersvereniging IKH zorgen ervoor dat de ondernemers een podium hebben om te netwerken en zo nodig ook hun invloed aan te wenden bij MKB aangelegenheden. Daar is vorig jaar het Economisch Platform Houten aan toegevoegd dat de lobby voor Houtense ondernemers wil stroomlijnen en versterken.

Houten scoort jaarlijks hoog in tal van onderzoeken en lijsten. Met name het gunstige vestigingsklimaat, hoge voorzieningenniveau en het gevarieerde woningaanbod leidt volgens makelaars tot de A status. In de Elsevier prijkt Houten jaarlijks in de top 5 van alle 414 gemeenten die ons land rijk is. Ook uit het AD burenonderzoek van eind 2014 blijkt dat Houten hoger dan gemiddeld scoort voor wat betreft veiligheid en nabuurschap, terwijl de criminaliteit beduidend lager is.

Valt er dan niets te klagen? Uiteraard zijn er ook zaken waarbij burgers en ondernemers dreigen vast te lopen in rigide regeltjes en betutteling. Waar een initiatiefnemer denkt in mogelijkheden, denken overheden, zoals de gemeente en provincie, vaak in risico’s en bestaat er vrees voor precedentwerking. Om dit te doorbreken is er een dynamischer aanpak bedacht bij de toepassing van bestemmingsplannen. Voor het zogenaamde Eiland van Schalkwijk, het gebied rondom dit kerkdorp, is met instemming van Provincie en Rijk gekozen voor ontwikkelingsplanologie. Een proefproject, waarbij initiatieven van burgers en ondernemers positief benaderd worden. De insteek is om te kijken wat er per geval wel kan en wat daarvoor dan nodig is. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met wat de omgeving vindt en blijft het mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen. Maar als blijkt dat een  initiatief door de lokale gemeenschap breed wordt gedragen,  is er geen reden om ambtelijk allerlei spreekwoordelijke ‘beren’ op de weg te trekken. Als deze ontwikkelingsplanologie succes heeft, kan het ook in de rest van Houten en zelfs in heel Nederland worden toegepast.

Meer weten over bestuursrecht