Nadeelcompensatie: de manieren waarop de overheid onder betaling uit probeert te komen.

beheer

Een ondernemer kan onevenredig getroffen worden door een (rechtmatige) overheidsmaatregel, die forse omzetschade en winstderving veroorzaakt. Denk aan de langdurige afsluiting van een weg vanwege rioolwerkzaamheden, wegreconstructie, aanleg van een OV baan, ingrijpende wegwerkzaamheden etc. Allemaal infrastructurele zaken die van belang zijn voor iedereen, maar die de individuele pomphouder, horecaondernemer, winkelier of transporteur, die gesitueerd is aan zo’n weg ernstig duperen. Indien de geleden schade onevenredig hoog is, kan er een grond zijn voor toekenning van nadeelcompensatie. De betreffende overheid die zo’n (verkeers-)besluit neemt, is dan gehouden om de schade, die uitgaat boven het normale maatschappelijke risicoen die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, te compenseren. Het is dus nooit een volledige schadeloosstelling. Er zijn tal van specifieke Rijks-, Provinciale- en ook zelfs gemeentelijke regelingen waarin het beleid t.a.v. toepassing van de nadeelcompensatie is vastgelegd. Deze regelingen verschillen fors van elkaar en bij de toepassing van die regels blijkt dat een verzoek tot betaling van nadeelcompensatie ook nog eens door de overheid uiteenlopend wordt beoordeeld. Het credo ‘geen cent teveel’ lijkt dan van meer belang dan een faire compensatie van (slechts een deel van) de schade.

Zo moest er zelfs een gemeente door de Raad van State worden teruggefloten, omdat zij een ingrijpende reconstructie van een kruispunt, inclusief een verdiepte tunnelbak, als ‘gewoon’ wegonderhoud had betiteld, waardoor er dus geen grond zou zijn voor schadevergoeding. Een full service tankstation, dat aan die kruising gevestigd was, had volgens de Raad van State wel degelijk recht op nadeelcompensatie vanwege de tijdelijke wegafzettingen en de ingrijpende structurele wegreconstructie, waardoor er naast winstderving ook zelfs vermogensschade was geleden.

Doordat de verschillende overheden elk hun eigen beleidsregels hebben en bij die uitleg van die regels ook nog eens verschillend aankijken tegen wat wel en niet onevenredig is, valt het niet mee om een duidelijke lijn te ontdekken bij de vaststelling van de schadevergoeding. De overheid huurt vaak externe bureaus in die de schade bepalen. Indien er bezwaar en beroep tegen de vastgestelde bedragen wordt aangetekend, blijkt dat bezwaarcommissies en rechters vooral kijken of het besluit wel (procedureel) zorgvuldig en inhoudelijk genoeg is gemotiveerd. De rechter wil niet op de stoel zitten van het overheidsorgaan die het (verkeers)besluit heeft genomen. Consequentie is dat nadeelcompensatieverzoeken soms een hoog tombola gehalte hebben qua uitkomst, terwijl in wezen op basis van de cijfers uit de boekhouding van het bedrijf  genoegzaam duidelijk is of, er zo ja, wat voor omzet en winstderving er is geweest. Door de toepassing van schadedrempels en kortingspercentages moet de becijferde schade eerst een (soms) forse drempel overschrijden om vervolgens te worden afgeroomd met een kortingspercentage dat varieert tussen de 10% en 40%. Zonder inzet van eigen deskundigheid en gespecialiseerd advocaat, dreigt een ondernemer daardoor te worden afgewimpeld met een fooi.

Dat risico is nog groter, indien er meerdere overheden zijn, die gezamenlijk besluiten hebben genomen, die een forse impact hebben voor de onderneming. In dat geval zijn er zelfs twee afzonderlijke verzoeken voor nadeelcompensatie en procedures nodig, waarbij er sprake is van een hoog afschuifmechanisme. In plaats van de zgn. één loket benadering, waarbij er een keer wordt becijferd wat de schade is en waarbij de overheden onderling de uitbetaalde nadeelcompensatie verdelen, wordt vooral geprobeerd om de ander de schade te laten betalen. Er bestaat immers geen grond meer voor betaling als de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. Een situatie die uiterst ongewenst is en de gedupeerde ondernemer nodeloos op ergernis en extra kosten jaagt. Als u als ondernemer forse omzetschade lijdt door een overheidsbesluit, schroom dan niet om te contact met ons op te nemen!

Meer weten over bestuursrecht?