Help mijn klant betaalt niet!

beheer

Elke ondernemer heeft er mee te maken: Wanbetalers. Het is zeer frustrerend om een factuur niet betaald te krijgen. Na gedane diensten of leveranties wordt de factuur verstuurd. Dertig dagen later verstrijkt de betalingstermijn. Er volgt een betalingsherinnering. Betaling blijft uit. Wat nu? Vaak resulteert een vriendelijk (of soms zelfs indringend) telefoontje alsnog in de betaling en blijkt er geen sprake van onwil. Maar er is ook een categorie die, ondanks aanmaningen en nabellen, niet betaalt. Hoe pak je die wanbetalers nu effectief aan?

Allereerst een misvatting wegnemen. Het sturen van een factuur schept nog geen betalingsverplichting. De betalingsverplichting vloeit voort uit een onderliggende overeenkomst. Het is dus belangrijk dat de overeenkomst goed in elkaar steekt. Wie is de contractpartij? Wat wordt er  gekocht of geleverd? Tegen welke prijs? Wat is de levertijd? Wat is betalingstermijn? Zijn er algemene voorwaarden verstrekt en/of is het van toepassing zijn van die algemene voorwaarden op de juiste manier in de offerte vermeld? Is er een handtekening voor ‘opdracht’ of blijkt de instemming met het voorstel (aanbod) genoegzaam uit andere zaken zoals e-mails, aanbetalingen etc.?

Als advocaat ben ik getraind om deze vragen te stellen. De feiten bepalen niet alleen of een incasso succesvol is, maar geven duidelijkheid of er nog andere mogelijkheden zijn om de schade te beperken, bijvoorbeeld door middel  van het inroepen van een eigendomsvoorbehoud op goederen (mits deze mogelijkheid in de algemene voorwaarden is opgenomen en die algemene voorwaarden correct en aantoonbaar tijdig zijn verstrekt / gemeld aan de wanbetaler).

Voordat er wordt gedagvaard, zal er eerst nog een laatste sommatie en aanzegging van buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente volgen. Ook een check bij de KvK vindt plaats omdat soms blijkt dat de ‘contractpartij’ niet bestaat of formeel onder een andere naam opereert. Als er een reactie volgt, blijkt ook wat de reden is van de niet-betaling.  Wordt de factuur betwist? Is het geleverde (bij nader inzien) niet goed? Wordt er om een betalingsregeling verzocht of blijft het oorverdovend stil? Afhankelijk van de reactie kan er een commerciële oplossing worden gekozen of zal er een incassoprocedure moeten volgen om betaling af te dwingen. Dit laatste kan eventueel worden gecombineerd met een beslaglegging. Hiermee worden verhaalsmogelijkheden veiliggesteld.

Incassomap:

SBM advocaten heeft een incassomap met een checklist en modelbrief die kan worden gebruikt om de wanbetaler op een juiste wijze te sommeren tot betaling en waarbij de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten op correcte wijze worden aangezegd. Vraag deze incassomap per mail aan:  info@sbmadvocaten.nl.

Wordt er dan nog niet betaald, dan weet u mij te vinden. 

Meer weten over incasso's?