Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden

beheer

Tot op heden geldt in Nederland nog steeds het systeem dat bij het aangaan van een huwelijk een volledige gemeenschap van goederen ontstaat, tenzij de aanstaande echtgenoten huwelijkse voorwaarden afsluiten. Een volledige gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden, of deze nu vóór het huwelijk of gedurende het huwelijk zijn opgebouwd, gemeenschappelijk zijn en dat ieder van de echtgenoten daar dus voor de helft in deelt. Bij echtscheiding dient derhalve het gehele vermogen en alle schulden gedeeld te worden.

Dit kan voorkomen worden door het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden dienen vóór het voltrekken van het huwelijk te worden opgesteld en in een notariële akte, die vervolgens moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, te worden vastgelegd. Het is overigens ook mogelijk om gedurende het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen dan wel te wijzigen, die dan pas tussen partijen zullen gelden vanaf de datum van die notariële akte. De huwelijkse voorwaarden hebben pas na inschrijving in het huwelijksgoederenregister werking ten opzichte van derden. Veelal wordt in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat door het aangaan van het huwelijk geen gemeenschap van goederen zal ontstaan en wordt een verrekenbeding opgenomen. Een verrekenbeding is er in diverse vormen. Een veelgebruikte variant is het periodiek verrekenbeding. Dit houdt kortgezegd in dat de echtgenoten ieder een eigen afgescheiden vermogen behoudt en dat per jaar bekeken wordt of er na alle betalingen nog inkomsten overblijven (overgespaarde inkomsten) welke vervolgens evenredig aan beide vermogens worden toegevoegd. Indien een dergelijk periodiek verrekenbeding netjes wordt uitgevoerd, zal er bij het einde van het huwelijk geen discussie ontstaan en komt ieder gewoon zijn eigen vermogen toe.

In de praktijk blijkt echter dat een periodiek verrekenbeding gedurende het huwelijk vaak niet wordt uitgevoerd. Echtgenoten leven gedurende het huwelijk als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij een echtscheiding valt het dan vaak tegen als blijkt dat die eens opgestelde huwelijkse voorwaarden ineens niet zo veel meer waard blijken te zijn. Want een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding wordt ingevolge de wet omgezet in een finaal verrekenbeding. Dat houdt in dat er aan het einde van het huwelijk alsnog moet worden verrekend maar dan wel het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede de vruchten daarvan. Kortom alle tijdens het huwelijk overgespaarde inkomsten inclusief alle waardevermeerdering moeten bij einde huwelijk alsnog gedeeld worden. Deze deling van een vermogensvermeerdering is vaak niet voorzien. Er zal vervolgens bijvoorbeeld een discussie ontstaan welke vermogensbestanddelen wel of niet onder de overgespaarde inkomsten vallen. Zo kunnen overgespaarde inkomsten bijvoorbeeld zijn gebruikt om de woning van de andere echtgenoot te verbouwen. De vraag rijst dan uiteraard welke waardestijging van die woning is toe te dichten aan de investering van de andere echtgenoot.

Een andere vorm van verrekenbedingen die opgenomen kunnen worden in de akte huwelijkse voorwaarden is een finaal verrekenbeding. Dit is een regeling waarbij tijdens het huwelijk de vermogens van partijen volledig gescheiden blijven maar bij einde van het huwelijk door dood of echtscheiding er alsnog wordt afgerekend als ware men in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit vooraf vastgelegde finale verrekenbeding (in tegenstelling tot het niet uitgevoerde periodieke verrekenbeding dat door de wet wordt omgezet in een finaal verrekenbeding) wordt vaak overeengekomen in de situatie waarbij een der echtgenoten een eigen onderneming drijft. Immers kunnen schuldeisers van de eenmanszaak van de ene echtgenoot zo niet het vermogen van de andere echtgenoot aanspreken. Maar bij einde huwelijk wordt tussen de echtgenoten gedeeld als ware er gedurende het huwelijk steeds een gemeenschap van goederen geweest.

Bij SBM advocaten houden wij de wetgeving en jurisprudentie aangaande het huwelijksvermogensrecht goed in de gaten en wij kunnen u dan ook daadkrachtig bijstaan in uw echtscheidingsprocedure!