Hervormingen van het arbeidsrecht en WW in aantocht

beheer

Op 3 juni jl. is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid plenair behandeld in de Eerste Kamer. Die wet hervormt het ontslagrecht, bekort de WW en versterkt de bescherming van flexwerkers ingrijpend. De invoering is opgesplitst in verschillende delen. Het lijkt erop dat de wijzigingen die waren beoogd per 1 juli 2014 nu per 1 januari 2015 in werking treden, zodat er wat meer ruimte is voor werkgevers om zich erop te kunnen voorbereiden. Dat is maar goed ook, want het zijn zeer ingrijpende wijzigingen. Op 10 juni a.s. zal er over het wetsvoorstel worden gestemd in de Eerste Kamer. Enkele belangrijke onderwerpen worden hieronder aangestipt.

Tijdelijke contracten:
Bij een contract van zes maanden of minder is geen proeftijd meer mogelijk. In een tijdelijk contract mag niet langer een concurrentiebeding worden overeengekomen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen aan de orde zijn. Deze belangen moeten dan wel duidelijk gemotiveerd worden.

Oproepcontracten
De mogelijkheid bij CAO af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk is, wordt beperkt. Wettelijk is geregeld dat u schriftelijk kunt afspreken dat u de eerste 26 weken geen loon betaalt als er geen werk is. Deze periode kan nu nog in een CAO onbeperkt worden opgerekt. Verder komt er een verbod op het gebruik van nul-uren-contracten in de zorg.

Aanzegtermijn

U dient bij een tijdelijk contract van minimaal zes maanden uw werknemer uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract schriftelijk te laten weten of u het contract gaat voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat u dit na, dan bent u aan uw werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over een maand. Komt u deze verplichting niet tijdig na, dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. Laat u niets weten en blijft uw werknemer doorwerken, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden, maar voor een maximale periode van één jaar, te worden voortgezet.

De aanzegtermijn geldt niet bij contracten voor bepaalde tijd, waaraan geen kalenderdatum is gekoppeld. Denk hierbij aan een contract voor de duur van een project.

Uitzondering voor jonge werknemers
Voor werknemers tot 18 jaar met een klein dienstverband (12 uur of minder) zijn de ketenregeling en de zgn. transitievergoeding bij ontslag niet van toepassing. Ook tellen deze dienstverbanden niet mee bij de toepassing van de ketenregeling of bij de berekening van de transitievergoeding na de leeftijd van 18 jaar.

Tip

Het is raadzaam u op de hoogte te stellen van de komende wijzigingen in het arbeidsrecht en de gevolgen die dit kan hebben op de inhoud van de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Werkgevers doen er verstandig aan om de model- arbeidscontracten aan te laten passen aan de ingrijpende wijzigingen die op stapel staan. Uiteraard kan SBM advocaten u daarbij ‘advies op maat’ geven.

meer weten over arbeidsrecht