Glaasje op, toch zelf rijden?

beheer

Ons kantoor verleent ook juridische bijstand ter zake verkeersrechtstrafzaken. Wij behandelen dus ook zaken zoals “rijden onder invloed”. Wat veel mensen nog steeds niet weten is dat je, indien je teveel hebt gedronken, met een tweetal trajecten geconfronteerd kunt worden. Het ene is het strafrechtelijke, het andere is het bestuursrechtelijke traject. Hieronder ga ik daar nader op in.

Er wordt door de politie/het openbaar ministerie, onder andere uiteraard afhankelijk van het promillage en eventuele recidive, gekeken naar de strafrechtelijke sanctie. Er kan volstaan worden met een boete, maar het openbaar ministerie kan uiteraard ook tot dagvaarden overgaan. Gaat het openbaar ministerie over tot dat laatste, dan kan door de rechter een boete opgelegd worden, een (on)voorwaardelijke rijontzegging en/of andere sanctie. Die straffen liegen er meestal niet om, al slagen wij er gelukkig wel veelvuldig in om de straf zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat de politie op het moment van het constateren van het feit overgaat tot het invorderen van het rijbewijs of het opleggen van een tijdelijke rij-ontzegging. In het eerste geval beslist het openbaar ministerie binnen 10 dagen of en zo ja binnen welke termijn het rijbewijs wordt teruggegeven. Het is mogelijk om tegen een dergelijke beslissing bij het openbaar ministerie en de rechtbank te klagen.

Echter, daarnaast is er nog het bestuursrechtelijke traject en dat is in veel gevallen nog vervelender dan de strafrechtelijke kant van het verhaal. De politie, de officier van justitie of de directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (“CBR”) kan dit aanzwengelen indien men vermoedt dat de houder van het rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid of rijvaardigheid.  

Het CBR kan besluiten een onderzoek te doen naar de rijvaardigheid. Verkort weergegeven bestaat een dergelijk onderzoek uit een medisch en psychologisch onderzoek. Indien het CBR bijvoorbeeld oordeelt dat de betreffende persoon “alcoholafhankelijk is”, daarvan kan overigens al sprake zijn indien men bijvoorbeeld alleen op zaterdag in het weekend tijdens het stappen drinkt en verder niet, maar ook indien men 2 alcoholconsumpties per dag nuttigt, kan het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Zeker indien uit het bloedonderzoek te hoge (lever)waardes en dergelijke blijken. Dan is het helemaal snel gebeurd en wordt tot ongeschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen besloten. Daartegen staan dan vervolgens wel bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open, maar in veel gevallen is het zeer lastig om een dergelijke beslissing terug te draaien.

In veel gevallen wordt het rijbewijs pas weer na een jaar geldig verklaard. Daarvoor moet dan wel met succes een nieuw medisch en psychologisch onderzoek doorlopen zijn.

Het CBR kan ook besluiten om het volgen van een cursus verplicht te stellen.
Daarnaast kan het CBR besluiten om een alcoholslotprogramma verplicht te stellen.
Ook tegen de andere maatregelen van het CBR kan men bestuursrechtelijk actie ondernemen, maar eenvoudig is dat niet. Het niet deelnemen aan voornoemde maatregelen wordt zwaar gesanctioneerd.  

Daarbij dient ook niet uit het oog te worden verloren dat de bestuurder de kosten van een en ander zelf dient te dragen. Dit varieert van een paar honderd tot duizenden euro´s.
Een alcoholslotprogramma kost in totaal maar liefst circa € 4.000,-- tot € 4.500,--!  Een taxi  voor een ritje van de kroeg naar huis is veel goedkoper!

Het WK voetbal is in volle gang. Dit evenement gaat gepaard met feesten en dat is natuurlijk prima. Maar mocht je met de auto zijn en je met alcohol in het feestgedruis willen storten, denk dan aan het voornoemde. Met name ook voor uw veiligheid en die van andere weggebruikers. Laat het geen “Oranjebitter” worden.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u natuurlijk altijd ons kantoor benaderen.

Lees meer over strafrecht