Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

beheer

Velen weten al dat het arbeidsrecht ingrijpend gaat wijzigen. De eerste wijzigingen zijn per 1 januari 2015 van kracht. Ik krijg de laatste tijd veel vragen over de gevolgen van de per 1 januari 2015 geldende verplichte aanzegtermijn en of deze ook van toepassing zal zijn op de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project.

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project:

De arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan voor de duur van een project, is feitelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, alleen is de einddatum niet concreet vastgesteld. Die is immers afhankelijk van de datum waarop het project eindigt. Men spreekt ook wel van een ‘projectovereenkomst’. Zodra het project eindigt, eindigt ook automatisch de arbeids­overeen­komst met een werknemer.

Als u een arbeidsovereenkomst op projectbasis aangaat, is het belangrijk om goed op een aantal zaken te letten. Er zitten namelijk de nodige haken en ogen aan die moeten voorkomen dat men het ontslagrecht eenvoudig kan omzeilen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer zomaar kan beëindigen door simpelweg het project te beëindigen waar de werknemer voor was aangenomen.

Ten eerste is het van belang dat het specifieke project waarvoor een werknemer wordt aange­nomen, goed in de arbeids­overeenkomst wordt omschreven. Uit de overeenkomst moet blijken om welke werkzaamheden het gaat en wat het tijdelijke karakter van de werkzaam­heden is.

Ten tweede is het bijzonder belangrijk om in de arbeids­overeen­komst concreet aan te geven wanneer het project eindigt. Dit betekent dat duidelijk omschreven moet worden in welke situatie het project als afgerond dient te worden beschouwd. Een exacte einddatum van het project kan natuurlijk niet genoemd worden omdat die nog niet bekend is. Nog veel belang­rijker is dat het einde van het project objectief bepaald moet kunnen worden. Het einde van het project betekent immers ook het einde van de arbeids­overeen­komst. Daarom mag het einde van het project niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever of de werknemer. 

Ik schreef ook eerder al een column over de projectovereenkomst en de belangrijkste vereisten.

Indien een arbeidsovereenkomst niet aan bovenstaande vereisten voldoet, kan het gevolg zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verdient daarom aanbeveling om zekerheidshalve een ‘maximale einddatum’ in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is de datum waarop de arbeidsovereenkomst hoe dan ook eindigt, ongeacht of het project al dan niet is afgerond. De arbeidsovereenkomst is dan dus aangegaan voor de duur van een project, maar eindigt sowieso indien de maximale einddatum wordt bereikt.

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en de aanzegtermijn:

Krachtens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid dienen werkgevers per 1 januari 2015 uiterlijk één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over o.a. het al dan niet verlengen van de overeenkomst. Houdt de werkgever zich niet aan deze verplichting, dan is zij een boete aan de werknemer verschuldigd. Op de verplichte aanzegging geldt een uitzondering, namelijk indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst ‘eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld’. Het gaat bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project (of voor de vervanging van een zieke werknemer).

Conclusie: de verplichte aanzegtermijn geldt niet indien partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project met elkaar zijn aangegaan. Let wel: indien de arbeidsovereenkomst op projectbasis niet aan de geldende regelgeving blijkt te voldoen en in de overeenkomst is een maximale einddatum opgenomen, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk tot die maximale einddatum. Deze einddatum is wél een kalenderdatum, dus niet uitgesloten kan worden dat de wettelijke aanzegtermijn in dat geval toch wel van toepassing is. Uit de praktijk zal moeten blijken hoe rechters met dergelijke situaties zullen omgaan. Mijn advies is om in gevallen waarin de arbeidsovereenkomst wordt geëindigd per de overeengekomen maximale einddatum, zekerheidshalve een maand van te voren een schriftelijke aanzegging aan de werknemer toe te zenden.

Bent u voornemens om als werkgever of als werknemer een zogenaamde project­­overeen­komst aan te gaan, laat u zich dan eerst goed adviseren over de mogelijke juridische gevolgen van de overeenkomst. Wij kunnen voor u een arbeidsovereenkomst op projectbasis opstellen of uw eigen overeenkomst voor u controleren (en waar nodig aanpassen). SBM Advocaten staat onder meer bekend om haar bijzondere kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Meer over:  arbeidsrecht