Werken op zondag

beheer

De samenleving raakt steeds meer in een 24/7 cultuur. Winkels zijn langer en vaker open en veel bedrijven draaien ook op zondag door. Gedacht kan worden aan bekende situaties als werknemers in de zorg of buschauffeurs, maar ook bij vele andere bedrijven wordt het werken op zondag steeds gewoner.

De arbeidstijdenwet (ATW) regelt, zoals de naam al doet vermoeden, de tijden waarop een werknemer verplicht kan worden arbeid te verrichten. Of er in het weekend ook gewerkt moet worden, is afhankelijk van de situatie en op welke wijze dit door de werkgever geregeld is. Voor werken op zaterdag zijn in de ATW geen specifieke bepalingen opgenomen zodat de zaterdag als een gewone werkdag kan worden beschouwd. Voor de zondag daarentegen gelden wel degelijk afwijkende regels.

De hoofdregel van de ATW is dat de werkgever de arbeid zo organiseert dat de werknemer op zondag geen arbeid verricht, behalve voor zover dat uit de aard van de arbeid voortvloeit en het tegendeel is bedongen. Bij de ‘aard van de arbeid’ moeten we denken aan bijvoorbeeld de zorg of het openbaar vervoer. Het laatste houdt in dat in de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer moet zijn opgenomen dat werken op zondag bij de functie hoort. Van de hoofdregel in de ATW mag worden afgeweken, zo bepaalt de ATW, als 1) de bedrijfsomstandigheden dat noodzakelijk maken, alsook 2) onder de voorwaarde dat dat met de individuele werknemer is overeengekomen.

Om af te kunnen wijken van de hoofdregel van de ATW dient eerst toestemming van het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan van de belanghebbende werknemers, te zijn verkregen. Bij bedrijven met meer dan 50 werknemers betreft het medezeggenschapsorgaan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad moet dan ingevolge de ATW instemmen met de vraag of de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken dat in de onderneming van de werkgever op (elke) zondag wordt gewerkt. Gaat de ondernemingsraad hiermee akkoord, dan is daarmee voldaan aan het wettelijke criterium dat de bedrijfsomstandigheden het werken op zondag noodzakelijk maken. Indien de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd, zal nog met iedere werknemer afzonderlijk het werken op zondag overeengekomen moeten worden. Dit kan worden gerealiseerd door in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin de werknemer verklaart er van op de hoogte te zijn dat op zondagen dient te worden gewerkt in verband met de bedrijfsomstandigheden, alsook dat de werknemer ermee instemt dat op zondagen door hem zal worden gewerkt. De reden dat de individuele werknemer dient in te stemmen met arbeid op zondag (ook al gaat de ondernemingsraad akkoord) is erin gelegen dat een werknemer niet kan worden gedwongen om tegen zijn zin op zondag te werken, ook niet als de ondernemingsraad ermee akkoord gaat.

Indien het werken op zondag rechtsgeldig overeengekomen is, bepaalt de ATW nog wel dat de individuele werknemer minimaal 13 zondagen per periode van 52 weken vrij dient te zijn. Hiervan mag slechts bij CAO worden afgeweken.

De advocaten van SBM zijn zeer deskundig op het gebied van het arbeidsrecht. Indien u, als werkgever of als werknemer, vragen heeft over bovenstaande, neemt u gerust contact op en een van onze advocaten zal u van een gedegen advies voorzien.