Recht op vrije keuze advocaat, ook met een rechtsbijstandverzekering

beheer

Rechtsbijstandsverzekeraars mogen verzekerden niet langer het recht ontzeggen om voor procedures zelf een advocaat te kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie op 7 november 2013 besloten. Hierbij gaat het om alle procedures, ook diegene waarvoor procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is. Hierdoor komen ook ontslagzaken, huurkwesties en incasso’s tot € 25.000,-- in aanmerking.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de verzekeraars. Er zijn immers circa drie miljoen particulieren en 400.000 ondernemingen verzekerd voor rechtsbijstand. Jaarlijks worden er 400.000 geschillen behandeld. Verzekeraars hielden de boot af voor zaken waarvoor procesbijstand van een advocaat niet verplicht is en laten deze zaken door hun eigen juristen behandelen. Voor zaken waar wel procesbijstand verplicht is, hebben verzekerden wel het recht om een advocaat naar eigen keuze te bepalen Dit is gebaseerd op afspraken die tussen de verzekeraars en de Orde van Advocaten zijn gemaakt. In de praktijk blijkt echter dat verzekeraars hun ‘eigen’ advocaten(kantoren) naar voren schuiven, die goedkoper zijn omdat er met die advocaten prijsafspraken zijn gemaakt per zaak.

De uitspraak vloeit voort uit een procedure die was aangespannen door een verzekerde die zijn voormalige werkgever wenste aan te spreken voor schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Voor deze kantonprocedure is bijstand van een advocaat geen wettelijk vereiste, maar de verzekerde wilde deze procedure laten voeren door een door hem zelf aangewezen advocaat. De DAS wees dat verzoek af en werd nadien door de verzekerde in een gerechtelijke procedure gedagvaard.

Uiteindelijk leidde die procedure tot (prejudiciële) vragen van de Hoge Raad aan het Europees Hof van Justitie over de verenigbaarheid van polisvoorwaarden van de DAS met het Europees recht. De DAS stelde in haar polisvoorwaarden dat zij zelf rechtshulp verleent, tenzij de verzekeraar zelf beslist dat de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Bij geen van de grote verzekeraars heb je het recht zelf te kiezen bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is. Dat zijn in hoofdzaak procedures bij de kantonrechter en bestuursrechter.

De polisvoorwaarden van DAS, maar ook die van Achmea, SRK en ARAG zullen nu moeten worden gewijzigd en rechtzoekenden die verzekerd zijn hebben recht op een advocaat van eigen keuze, ook in die gevallen waar procesbijstand niet verplicht is. Mocht u dus in een arbeidszaak of huurkwestie verzeild raken of bent u ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van de jurist die u door de verzekering aan u is toegewezen, schroom dan niet om aan te dringen op een eigen advocaat. U bent immers als verzekerde geen schadegeval maar een rechtszoekende die recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Bij SBM advocaten bent u dus ook met een rechtsbijstandverzekering aan het goede adres.