Normen voor berekening van kinderalimentatie gewijzigd!

beheer

De normen voor de berekening van kinderalimentatie worden per 1 april 2013 ingrijpend gewijzigd. Er bestond al langer kritiek op de huidige rekenmethode, die onder meer nodeloos ingewikkeld zou zijn. Het aantal samengestelde gezinnen en het co- en stiefouderschap is de laatst tijd aanzienlijk toegenomen. De huidige rekenmethode kan bij dergelijke complexe gezinssituaties soms tot onredelijke uitkomsten leiden, waarbij een verschil in behandeling kan ontstaan.

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe normen voor het berekenen van kinderalimentatie tot een sterk vereen­vou­digde rekenmethode leiden. In de ‘meest standaard situaties’ zou men zelfs een eigen berekening van de kinderalimentatie moeten kunnen maken, dus zonder hulp van een advocaat of adviseur. Maar wat verandert er dan precies en voor wie / welke gevallen?

De basis voor het berekenen en vaststellen van kinderalimentatie blijft in ieder geval ongewij­zigd. Eerst wordt berekend hoeveel geld er in totaliteit nodig is voor de kinderen (ook wel: “de kosten van de kinderen” genoemd). Dit zijn kosten voor eten, drinken en onderdak maar ook kosten voor school, kleding, sporten, etc. Als de kosten van de kinderen bekend zijn, wordt vervolgens berekend hoe deze kosten verdeeld worden over de ouders. Daarvoor wordt een draagkrachtberekening gemaakt met betrekking tot beide ouders. Op basis van hun draag­kracht wordt vastgesteld met welk geldbedrag iedere ouder zal moeten bijdragen in de totale kosten van de kinderen.

De wijze van berekenen van de kosten van de kinderen wordt wel iets anders. Ontvangt u een kindgebonden budget, dan zal dit eerst in mindering worden gebracht op de kosten van de kinderen. De uiteindelijke kosten van de kinderen worden daardoor dus lager.

De wijze van berekenen van de draagkracht zal het meest ingrijpend wijzigen. In de huidige rekenmethode spelen onder meer het ‘draag­kracht­loos inkomen’ en de ‘draag­kracht­ruimte’ een rol. Deze ingewikkelde begrippen komen in de nieuwe rekenmethode te vervallen en worden vervangen door een standaard draagkrachttabel. Verder zal het niet meer nodig zijn om aan te tonen wat uw woonlasten zijn. In de nieuwe rekenmethode zal voor wat betreft uw woonlasten, rekening gehouden worden met een vast percentage van 30% van uw besteedbaar inkomen.

Een andere belangrijke wijziging bij de berekening van de draagkracht, is de zogenaamde “zorgkorting”. Als uw kinderen op basis van een omgangsregeling met enige regelmaat bij u verblijven, brengt dat nu eenmaal de nodige extra kosten met zich mee, die rechtstreeks door u betaald worden. Ter compensatie van die kosten krijgt u een zorgkorting van 15% op de door u te betalen kinderalimentatie. Indien uw kinderen meer dan gemiddeld bij u verblijven (bijvoorbeeld in geval van co-ouderschap), dan wordt de zorgkorting hoger. 

Bovenstaande en alle overige wijzigingen zullen in bepaalde gevallen toch tot onaan­vaard­bare resultaten kunnen leiden. Daarom is er een aanvaardbaarheidstoets opgenomen in de nieuwe normen. Indien u stelt en ook kunt onderbouwen waarom de berekende alimentatie in uw specifieke situatie tot een onaanvaardbare uitkomst leidt, kan afgeweken worden van de geldende normen. Dankzij deze toets kan dus rekening gehouden worden met bijzondere omstandig­heden en blijft maatwerk mogelijk.

Voor wie/wat gelden de nieuwe normen?

De nieuwe normen gelden voor alle zaken die vanaf 1 april 2013 voor de rechter komen. Het kan dan gaan om een eerste vaststelling van de alimentatieverplichtingen, maar ook om een wijziging van kinderalimentatie die eerder al is vastgesteld. Voor bestaande gevallen gelden de nieuwe normen in beginsel dus niet! Een wijziging van de huidige kinderalimentatie zal alleen mogelijk zijn indien bijvoorbeeld uw financiële situatie (of die van uw ex-partner) substantieel is gewijzigd. De nieuwe normen hebben bovendien uitsluitend betrekking op kinder­alimen­tatie. De normen voor het berekenen van partneralimentatie blijven ongewij­zigd.

Conclusie:

Hoewel de bestaande rekenmethode sterk vereenvoudigd zal worden, is het nog maar de vraag of men straks ook echt zelf de kinderalimen­tatie kan berekenen. Ook de nieuwe normen zijn immers erg uitgebreid en nog steeds ingewikkeld voor niet-juristen. Bovendien is geen enkele situatie hetzelfde en blijft maatwerk altijd nodig. Kinderalimentatie wordt doorgaans voor lange tijd vastgesteld, zodat ook kleine foutjes op den duur grote financiële gevolgen kunnen hebben. U doet er dan ook verstandig aan om u door een deskundige te laten bijstaan voor het berekenen en vaststellen van kinderalimentatie.

Iedere situatie is uniek en vereist maatwerk, gebaseerd op uw specifieke, persoonlijke situatie. Heeft u vragen of wilt u een correcte alimentatieberekening laten maken, neemt u dan gerust contact met ons op. U bent van harte welkom voor een persoonlijk intakegesprek.