De nieuwe vakantiedagenregeling per 1 januari 2012

beheer

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe regels op het gebied van het opbouwen, opnemen en vervallen van vakantiedagen. Wat verandert er voor u? En heeft de nieuwe regelgeving ook gevolgen voor de vakantiedagen die u in de afgelopen jaren al heeft opgebouwd? 

Iedere werknemer heeft krachtens de wet recht op een bepaald aantal vakantie­dagen. Indien u bijvoorbeeld fulltime werkt (40 uur per week), heeft u krachtens de wet recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Dit worden de “wettelijke vakantiedagen” genoemd. Indien u een hoger aantal vakantiedagen met uw werkgever bent overeengekomen, bijvoorbeeld 25 in plaats van 20 vakantiedagen, dan heeft u dus 20 wettelijke en 5 “bovenwettelijke vakantie­dagen”. 

Regeling tot 1 januari 2012

Ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen gelden vrij strikte regels. Zo komen uw wet­telijke vakantiedagen niet te vervallen als u deze niet volledig opneemt; u neemt deze in beginsel gewoon mee naar het volgende jaar, zodat u ze alsnog kunt opnemen. Indien in uw arbeidsovereenkomst is bepaald dat u uw niet-genoten vakantiedagen niet mag meenemen naar het volgende jaar, dan bent u daaraan gebonden. Echter, uw vakantiedagen komen daarmee nog steeds niet definitief te vervallen! Er geldt (zowel voor wettelijke als voor bovenwettelijke vakantiedagen) namelijk een verjaringstermijn van 5 jaar. Indien uw dienst­verband op enig moment eindigt, kunt u dus alle niet-genoten vakantiedagen laten uitbetalen, zolang u die vakantiedagen in de laatste 5 jaar heeft opgebouwd. Dit geldt dus ook voor wet­telijke vakantiedagen waarvan in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat deze bijvoorbeeld na één jaar komen te vervallen. 

Een andere belangrijke regel is dat u bij ziekte (lees: volledige arbeidsongeschiktheid) alleen vakantiedagen opbouwt in de laatste 6 maanden van uw ziekteperiode. Bent u één jaar ziek, dan bouwt u de eerste helft van uw ziekteperiode dus géén vakantiedagen op. 

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen gelden veel minder strikte regels en is het vooral van belang om te kijken naar wat partijen hierover in de arbeidsovereenkomst hebben afge­spro­ken. Indien daarin is bepaald dat niet-genoten vakantiedagen niet mogen worden meege­no­men naar het volgende jaar en dus komen te vervallen, dan betekent dit dat uw bovenwet­telijke vakantiedagen ook echt definitief komen te vervallen. U kunt deze in het nieuwe jaar dan niet meer opnemen of laten uitbetalen. 

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2012

Een belangrijke wijziging is dat de verjaringstermijn van 5 jaar, vanaf 1 januari 2012 is

gewij­zigd in een verjaringstermijn van slechts 6 maanden. Indien u uw niet-genoten vakantie-dagen meeneemt naar het volgende jaar, zult u deze dus in de eerste zes maanden van het volgende jaar moeten opnemen. Doet u dat niet, dan komen deze na 6 maanden geheel te vervallen. Eenmaal vervallen vakantiedagen kunt u bij het einde van uw dienstverband ook niet meer laten uitbetalen. Uw recht op de betreffende vakantiedagen is immers verjaard. 

Let wel: deze nieuwe verjaringstermijn geldt uitsluitend voor wettelijke vakantiedagen, en dus niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjarings­termijn van 5 jaar gelden. Bovendien geldt de verjaringstermijn van 6 maanden niet, indien u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om uw vakantiedagen tijdig op te nemen. Verder mogen partijen in de arbeidsovereenkomst een langere verjaringstermijn met elkaar overeenkomen dan 6 maanden. 

Een andere wijziging is de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Vanaf 1 januari 2012 bouwt u gedurende uw volledige ziekteperiode (en dus niet meer slechts in de laatste 6 maanden van uw ziekteperiode) vakantiedagen op. Ook hier geldt uiteraard wel de nieuwe verjaringstermijn van 6 maanden voor wat betreft de wettelijke vakantiedagen. 

Overgangsregeling

De nieuwe regeling geldt voor alle vakantiedagen die u vanaf 1 januari 2012 opbouwt. Heeft u reeds vóór 1 januari 2012 vakantiedagen opgebouwd, dan blijven daarvoor gewoon de ‘oude’ regels gelden, waaronder de verjaringstermijn van 5 jaar. Voor deze vakantiedagen verandert er dus niets.

De gewijzigde vakantiedagenregeling is nog erg recent en lang niet iedere werkgever in Nederland is hiervan al op de hoogte. Let er dus goed op dat uw vakantiedagen op de juiste wijze worden opgebouwd en vastgesteld. Heeft u hierover – als werkgever dan wel als werknemer – vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.