Arbeidsovereenkomst en CAO

beheer

Ons kantoor krijgt nog wel eens vragen of collectieve arbeidsovereenkomst. Navolgend daarover enige algemene informatie.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Vakbonden en werkgeversorganisaties sluiten cao's af. Zij informeren hun leden of er een cao geldt en wat de inhoud is van de cao. Werkgeversorganisaties en vakbonden geven in beginsel uitsluitend informatie aan hun leden. Sommige grote cao's hebben een apart informatiepunt waar ook niet-leden terecht kunnen. De afspraken in de cao zijn voor een werknemer vaak gunstiger dan de wettelijke bepalingen. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen in beginsel niet op een in de voor werknemers negatieve zin afwijken van de wet, daaronder bijvoorbeeld de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te verstaan. In de cao mag dus bijvoorbeeld niet een lager loon zijn bepaald dan het minimumloon of een recht op minder vakantiedagen. Als er geen cao's of eigen regelingen van toepassing zijn, maakt u samen met uw werkgever afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving en het verbintenissenrecht. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en uiteraard in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht. Het is uiteraard voor partijen mogelijk om vrijwillig af te spreken dat een bepaalde cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) kunnen per bedrijfstak en per onderneming worden afgesloten. In de cao staat welke werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk onder de cao vallen. Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties. De cao geldt dan alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de cao-partijen die de cao hebben afgesloten. Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen een bedrijf geldt. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en een of meer werknemersorganisaties. De partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten, kunnen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen, moeten er dan aan voldoen. Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard, waardoor veel werkgevers onder een cao vallen. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de algemeen verbindend verklaring. De werkgever moet dat doen bij het ministerie van SZW. 

Heeft u met betrekking tot cao’s vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met SBM Advocaten.