Werkgever betaalt loon niet op tijd.

beheer

Een werkgever die het loon van de werknemers niet tijdig betaalt, is in deze tijd een probleem dat zich steeds vaker voordoet. Hoe kan een werknemer een werkgever bewegen om het loon op tijd te betalen?

De wetgever heeft duidelijk gemaakt dat het (tijdig) betalen van loon zeer belangrijk is. De werkgever is verplicht om het loon op tijd aan de werknemer te betalen. In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een bepaling opnemen over het tijdstip van de loonbetaling, maar de werkgever is daarbij wel gebonden aan de wettelijke maximumtermijnen.
In de meeste gevallen is het loon naar tijdruimte vastgesteld. Naar tijdruimte vastgesteld betekent dat het loon niet afhankelijk is van de inzet van de werknemer, maar van het verstrijken van een bepaalde periode. De werkgever moet het loon dat naar tijdruimte is vastgesteld in ieder geval uitbetalen na afloop van het loontijdvak (doorgaans per maand of per vier weken). De werkgever kan hier niet van afwijken in de zin dat hij het loon pas twee weken na afloop van het loontijdvak voldoet.
Is het loon afhankelijk van de inzet van de werknemer (bijvoorbeeld provisie), dan moet de werkgever de betalingstermijnen aanhouden die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor soort gelijk werk. Het kan voorkomen dat aan het einde van de maand nog niet duidelijk is hoe hoog de provisie is. De werknemer heeft dan in ieder geval recht op een voorschot.
Indien de werkgever het loon te laat betaalt, dan kan de werknemer aanspraak maken op wettelijke verhoging. Dit is neergelegd in artikel 7: 625 van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon.
De wettelijke verhoging is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon tijdig te betalen. Indien de werkgever het loon te laat betaalt, dan kan de werknemer de werkgever erop wijzen dat hij de wettelijke verhoging en de wettelijke rente verschuldigd is. De werkgever zal doorgaans niet direct de wettelijke verhoging vrijwillig betalen. Pas als de werknemer, via bijvoorbeeld een advocaat, een loonvorderingsprocedure start omdat de loonbetaling uitblijft, kan hij ook bij de rechter betaling van de wettelijke verhoging en de wettelijke rente vorderen. De rechter heeft de bevoegdheid de gevorderde wettelijke verhoging te matigen, maar de gevorderde wettelijke rente kan niet worden gematigd. Tot slot kan aanspraak worden gemaakt op incassokosten en kan de werkgever in de proceskosten worden veroordeeld als de rechter bepaalt dat het loon niet tijdig is betaald.   

Indien u op dit moment wordt geconfronteerd met het niet of niet tijdig betalen van uw loon, neemt u dan contact op met SBM Advocaten.