Regeling vakantiedagen verandert!!

beheer

De regeling voor vakantiedagen gaat per 1 januari 2012 wijzigen. Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen straks recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. Daarnaast wordt geregeld dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd moeten opnemen.

De Nederlandse wet heeft voor alle werknemers een minimum gesteld voor het aantal vakantiedagen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werknemer over ieder jaar aanspraak op vakantie heeft van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit bekent dat een werknemer met een fulltime dienstverband van 40 uur per week, recht heeft op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato berekend.

De wet maakt onderscheid tussen de wettelijke vakantiedagen en de zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Met het laatste wordt gedoeld op het aantal vakantiedagen boven het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Zijn partijen bijvoorbeeld overeen­gekomen dat de werknemer met een fulltime dienstverband jaarlijks 26 vakantiedagen heeft, dan zijn dit 20 wettelijke en 6 bovenwettelijke vakantiedagen.

Indien een werknemer volledig arbeidsongeschikt is bouwt die werknemer op dit moment gedurende uitsluitend de laatste 6 maanden van zijn arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op. Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt bouwt gedurende die periode wel vakantiedagen op, maar het aantal op te bouwen dagen wordt berekend aan de hand van de mate van zijn arbeidsgeschiktheid.

Op onder meer dit onderdeel gaat de Nederlandse wet met ingang 1 januari 2012 wijzigen. Indien een fulltime werknemer gedurende een jaar volledig arbeidsongeschikt is, bouwt die werknemer in de huidige situatie bij 26 vakantiedagen per jaar 13 vakantiedagen op. In de nieuwe situatie bouwt de zieke werknemer ‘gewoon’ vakantiedagen op, maar dan wel beperkt tot de wettelijke vakantiedagen. Per jaar zijn dat in het bovenstaande voorbeeld en bij een full time dienstverband 20 dagen.

Op dit moment vervallen de vakantiedagen na 5 jaar. Dat gaat ook veranderen. De bovenwettelijke dagen vervallen al na 6 maanden na afloop van het ‘opbouwjaar’. Dat betekent dus dat de bovenwettelijke dagen die iemand in 2012 opbouwt (in het bovenstaande voorbeeld dus 6 dagen), zijn vervallen met ingang van 1 juli 2013. De wettelijke vakantiedagen (20 stuks in het voorbeeld) houden wel een verjaringstermijn van 5 jaar.

Wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn opgebouwd, vervallen mogelijk eerder dan de ‘oude’ vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. In de verlofregistratie 2012 moet daarom het volgende onderscheid worden aangebracht:

- resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (met een verjaringstermijn van vijf jaar);

- wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 (vervaltermijn van 6 maanden na einde opbouwjaar);

- bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf jaar).