Internet en oplichting

beheer

Via het internet vindt er veelvuldig handel tussen particulieren plaats. Veelal zonder problemen, maar het komt helaas ook regelmatig voor dat er sprake is van oplichting of andere onrechtmatigheden. Personen die kwaad willen worden daarbij natuurlijk in de kaart gespeeld door de relatieve anonimiteit van het internet en e-mailadressen, bijvoorbeeld die van hotmail of gmail.

Daarom is het Meldpunt Internetoplichting door de politie en het openbaar ministerie, samen met Marktplaats, opgericht. Dit teneinde te trachten de handel via internet te beschermen. Door het Meldpunt Internetoplichting is een ieder in staat om online, op een eenvoudige en laagdrempelige wijze, melding en aangifte te doen van internetoplichting. Dit via de website www.mijnpolitie.nl. Deze website is vanaf oktober 2010 actief. Voornoemd meldpunt is met name bedoeld voor oplichtingspraktijken tussen consumenten, dus particulieren, onderling.

Iedere melding komt op een centrale plaats binnen. Zodoende verkrijgen de politie en het openbaar ministerie een goed en landelijk beeld van de oplichtingspraktijken en bevordert dit de identificatie van de malafide personen.

Spijtig is het wel dat tot op heden alleen Marktplaats zich bij dit meldpunt heeft aangesloten. Hopelijk volgen er op korte termijn meer van dergelijke websites.

Hoe werkt een melding? De melding moet uiteraard naar waarheid en juist worden gedaan. Tevens dient de melding voorzien te zijn van het burgerservicenummer, de NAW-gegevens van de melder, het e-mailadres van de mogelijke oplichter, informatie over de transactie, zoals het bankrekeningnummer van de wederpartij en het bedrag van de aankoop. Binnengekomen meldingen worden verzameld en geanalyseerd. Vervolgens worden aan Marktplaats de gegevens verstrekt om preventieve maatregelen te kunnen nemen tegen de vermoedelijke oplichter. Zodoende kunnen bijvoorbeeld accounts worden geblokkeerd en advertenties worden verwijderd.

De politie en het openbaar ministerie beoordelen vervolgens of de melding strafrechtelijk in behandeling wordt genomen. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Van belang daarbij zijn de kwaliteit van de informatie, de ernst van de situatie, de hoogte van de schade, het aantal gedupeerden etc. De melder zal door middel van een email altijd op de hoogte worden gesteld of de zaak in behandeling zal worden genomen.

Indien de politie besluit om de zaak op te pakken, dan wordt aan het slachtoffers gevraagd om aangifte te doen. Na het doen van de aangifte zal het strafrechtelijk onderzoek een aanvang nemen. Met uw DigID kunt u via www.mijnpolitie.nl de aangifte doen. Na het invullen dient u deze te printen, te ondertekenen en voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verzenden aan het Meldpunt Internetoplichting. Het Meldpunt Internetoplichting bereidt de aangifte verder voor en zendt deze vervolgens aan de politie door.

Het voornoemde laat uiteraard onverlet om in persoon bij de politie aangifte te doen en/of melding ervan te maken bij Marktplaats. Via www.mijnpolitie.nl gaat een en ander echter eenvoudiger en is de drempel lager.

Krijgt u onverhoopt te maken met malafide praktijken via het internet, dan kunt uiteraard ook ons kantoor (blijven) benaderen. Zowel met betrekking tot het strafrechtelijke als het civielrechtelijke traject.