Illegale hennepteelt in de huurwoning

beheer

Dat het illegaal verbouwen van hennep in een huurwoning niet zonder risico’s is, weet ondertussen iedereen. Het is immers gevaarlijk om stroom af te tappen en warmtelampen in combinatie met water in een vochtige omgeving te laten branden, leidt tot brandgevaar voor de bewoners en directe omwonenden.

Dat is ook de reden dat de illegale verbouw van hennep in woonhuizen streng wordt aangepakt, zowel strafrechtelijk maar ook civielrechtelijk door huiseigenaren. Een huurder loopt het serieuze risico dat hij of zij het huurhuis dient te verlaten. Aanvankelijk waren kantonrechters mild gestemd als zich een kwestie voordeed waarbij de verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming wilde overgaan. De gevolgen voor de huurder werden vaak te zwaar geacht ten opzichte van het belang van de verhuurder. Langzaam maar zeker verschoof dit standpunt en kwam het steeds meer voor in de rechtspraak dat huurders als gevolg van hun wietteelt het huurrecht kwijt raakten.

Verhuurders maken in de huurcontracten in toenemende mate clausules waarin het expliciet wordt verboden om hennep te telen in het gehuurde.

Woningcorporaties hebben er weer een wapen bij in de strijd tegen illegale hennepteelt in huurwoningen. De kantonrechter in Leiden heeft namelijk onlangs bepaald dat een woningcorporatie in principe aanspraak kan maken op de winst die een huurder heeft genoten als gevolg van illegale hennepteelt in de gehuurde woning. De corporatie behoeft daartoe slechts aannemelijk te maken dat zij als gevolg van de hennepteelt schade heeft geleden.

Deze uitspraak sluit aan bij een eerder oordeel van de Hoge Raad, inhoudende dat een woningcorporatie winst mag afromen indien een huurder de woning illegaal onderverhuurt en zij als gevolg daarvan schade lijdt.

Het ligt in de rede om aan te nemen dat de uitspraak van de kantonrechter in Leiden ook toepasselijk is op andere verhuurders dan woningcorporaties. Zoals gezegd behoeft de verhuurder slechts aan te tonen dat hij enige (vorm van) schade heeft geleden. De rechter kan in dat geval bepalen dat de huurder schadevergoeding moet betalen, bestaande uit (een gedeelte van) de genoten winst.

Overigens zal het bij illegale hennepteelt vaak lastig zijn om aan te tonen of de huurder winst heeft genoten en zo ja welk bedrag dat dan betreft. De toekomst zal moeten leren of een veroordeling tot winstafdracht een bruikbare vorm van schadevergoeding is.