Alimentatie en jongmeerderjarigen

beheer

Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag van het jongmeerderjarige kind zijn ouders, indien hun kind daaraan behoefte heeft, wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc.) en niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden, zijn de kosten voor levensonderhoud en studie. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de kosten voor opvoeding en verzorging, waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is.

Als een kind 18 wordt, blijft het zijn recht behouden op kinderalimentatie tot het 21e jaar. De alimentatie dient vanaf het bereiken van de leeftijd van 18 jaar rechtstreeks uitbetaalt te worden aan het kind, tenzij het jongmeerderjarige kind zelf anders besluit.

In geval van gescheiden ouders, waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. Dit komt omdat de kosten van opvoeding en verzorging in de praktijk nauwelijks verschillen van die van levensonderhoud en studie. Vanaf de 18e verjaardag wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betaald. 

Wanneer de omstandigheden bij (één van) de ouders of het jongmeerderjarige kind wijzigen, heeft dit wellicht tot gevolg dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Er kan dan via een advocaat een wijzigingsverzoek worden ingediend. Een rechter kan vervolgens opnieuw het alimentatiebedrag vaststellen.

De rechter kijkt hierbij naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering kunnen hierbij behulpzaam zijn. 

Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht, kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan ontslag of werkloosheid, hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing, een kind dat verhuist naar de andere partner, het aangaan van nieuw of ander werk, pensionering hertrouwen, samenwonen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. 

Andere redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht te matigen zijn er bijvoorbeeld als het kind zijn of haar studie niet serieus neemt, de studiekeuze van het kind niet reëel is of als het kind zich zo misdraagt dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet (meer) van de ouders kan worden gevergd.

Het kind moet het wel erg bont maken wil het verzoek, de onderhoudsplicht te matigen of te staken, succesvol zijn.

Ouders blijven, ook indien hun kinderen ouder zijn dan 21 jaar, verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen indien zij 'behoeftig' zijn door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Of wilt u een verzoek indienen tot matiging of wijziging van de alimentatieplicht voor uw jongmeerderjarige? SBM Advocaten is uiteraard bereid om u terzake bijstaan!