Huwelijks Vermogensrecht

beheer

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle goederen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verworven of aangegaan. Bij een echtscheiding wordt dan de gemeenschap van goederen bij helfte verdeeld. Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden, kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Hierna wordt kort ingegaan op de huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding, de zogenaamde “Amsterdamse verrekenbeding”.

Amsterdamse verrekenbeding
Veel mensen gaan voor hun huwelijk bij de notaris langs om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Veelal wordt daarin een zogenaamd Amsterdamse verrekenbeding opgenomen. Zo’n beding bepaalt dat echtgenoten ieder jaar hun overgespaard inkomen – dat is kort gezegd het inkomen van beide partijen in enig jaar minus alle kosten van de huishouding – bij helfte moeten verdelen. In de praktijk gebeurt dat zelden.

Bij het achterwege laten van het jaarlijks verrekenen, geeft de wet dan kort gezegd aan, dat bij scheiding al het vermogen verondersteld wordt te zijn voortgekomen uit te verrekenen overgespaard inkomen zodat het vermogen alsnog verrekend moet worden, en wel zo dat ieder recht heeft op de helft. Uitgezonderd daarop zijn erfenissen of schenkingen en het vermogen dat er al was ten tijde van de huwelijkssluiting, zij het dat investeringen tijdens het huwelijk in dat uitgezonderde vermogen wel weer verrekend moeten worden, als die investeringen voortkomen uit overgespaard inkomen.
 
Is alles door het simpele feit dat er huwelijksvoorwaarden zijn echter wel zo goed geregeld? Vaak blijkt pas bij echtscheiding dat dat niet het geval is. Met name de ondernemers die destijds een Amsterdams verrekenbeding hebben laten opnemen denken dat in de huwelijksvoorwaarden is geregeld dat hun vermogen niet met de partner gedeeld hoeft te worden. Het komt veel voor dat hij dan van zijn advocaat te horen krijgt dat het – gelet op de tekst van die huwelijksvoorwaarden – niet zo eenvoudig ligt. Door nieuwe wetgeving en jurisprudentie moeten de huwelijksvoorwaarden vaak anders uitgelegd worden dan verondersteld wordt. Dat leidt momenteel tot veel juridische procedures.
 
Om te voorkomen dat men met dergelijke onverwachte scenario's geconfronteerd wordt, is het aan te raden om bij een advocaat na te vragen wat die huwelijksvoorwaarden (zeker wanneer in die huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen) nu precies voor de huidige situatie betekenen. Een dergelijke check is niet alleen verstandig wanneer zich een wijziging ten opzichte van de situatie ten tijde van het opstellen van de huwelijksvoorwaarden heeft voorgedaan, maar ook alleen al door tijdsverloop. Daarnaast zijn er ook wetswijzigingen, en ontwikkelingen in de jurisprudentie om de huwelijksvoorwaarden te wijzigen. SBM Advocaten kan u hierbij adviseren.
 
Mr F. Ettaia