Het Bel-me-niet register

beheer

Wie kent het niet, van die vervelende telefoontjes van verkopers die u hun waar willen aanbieden?

Om aan deze ergernis een einde te maken, bestaat er vanaf 1 oktober 2009 het Bel-me-niet register. Bedrijven en organisaties mogen niemand meer bellen die ingeschreven staan in dit wettelijke register.
 
De Stichting Infofilter is de voorloper van het Bel-me-niet register. Bedrijven konden Infofilter vrijwillig gebruiken om te zien of een consument gebeld wilde worden. Op 1 oktober 2009 is Infofilter gestopt en iedereen die op dat moment stond ingeschreven, is automatisch aangemeld bij het Bel-me-niet register. In de Telecommunicatiewet is aan artikel 11.7 een vijfde lid toegevoegd. Die bepaalt dat het gebruik van andere middelen dan automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, fax of elektronische berichten, dus ook de telefoon, om ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden, charitatieve of ideële doeleinden over te brengen, is toegestaan, tenzij de ontvanger te kennen heeft gegeven dat hij die ongevraagde communicatie niet wenst te ontvangen. Deze regel geldt enkel voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. Als een consument zich wil verzetten tegen het ontvangen van ongevraagde communicatie, dan moet hij zich aanmelden bij het Bel-me-niet register.
 
Het doel van het Bel-me-niet register is om consumenten te vrijwaren van ongevraagde communicatie waarvan hij heeft aangegeven die niet te willen ontvangen. Het is verboden om nog langer telefonisch contact op te nemen met consumenten die in het Bel-me-niet register staan. Bedrijven die aan telemarketing doen, zullen daarom alleen nog gebruik kunnen maken van bestanden waaruit de gegevens die zijn opgenomen in het Bel-me-niet register zijn verwijderd of waarin deze gegevens in ieder geval zijn geblokkeerd. Deze bedrijven zijn dus verplicht om de door hen gebruikte bestanden continu te controleren en op te schonen.
Het verbod geldt niet indien de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst.
 
De Telecommunicatiewet bepaalt dat het Bel-me-niet register zal worden bijgehouden door een door de Minister aangewezen beheerder. Inmiddels is door de Minister de Stichting Infofilter aangewezen als beheerder. Deze stichting zal dan ook optreden als verantwoordelijke voor de gegevens in het Bel-me-niet register. Consumenten, die ondanks een vermelding in het Bel-me-niet register toch nog ongevraagd worden gebeld door bedrijven, kunnen een klacht indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De OPTA is belast met de handhaving van de Telecommunicatiewet. Overtredingen kunnen, afhankelijk van de ernst en duur, per overtreding beboet worden met een maximum boete van € 450.000,-- en/of een dwangsom om de overtreding te beëindigen.
 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden.
 
Voor een inschrijving bij het Bel-me-niet register kunt u terecht op de website: www.bel-me-niet-register.nl of via telefoonnummer 0900-6661000.