Echtscheiding: wat is dat?

beheer

>Iedereen kent het fenomeen echtscheiding. Dat is ook niet zo gek, want gemiddeld één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding! Maar wat veel mensen niet weten, is hoe zo’n echtscheiding precies in zijn werk gaat. Daarom zal ik hierna kort en krachtig de hoofdlijnen van een echtscheiding bespreken.

 
Wat belangrijk is om te weten, is dat een huwelijk alléén ontbonden kan worden door een uitspraak van de rechter. Dit betekent dat partijen een advocaat nodig hebben. Via de advocaat wordt een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens de andere partij in de gelegenheid stellen om een verweerschrift in te dienen. Daarna wordt vaak een zitting bij de rechtbank gepland, zodat de rechter de nodige vragen kan stellen en partijen hun standpunten nogmaals kunnen toelichten. Na de zitting heeft de rechter voldoende informatie en zal hij zijn beslissing vastleggen in een beschikking (ook wel ‘het vonnis’). Ten slotte dient de beschikking te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Met deze inschrijving is de echtscheiding een feit.
 
Een echtscheiding is meer dan alleen de ontbinding van het huwelijk. Ook zaken als de verblijfplaats van de kinderen, alimentatieverplichtingen, omgang, het gebruik van de echtelijke woning en andere zaken dienen geregeld te worden. Daarom bepaalt de wet dat in het verzoekschrift tot echtscheiding ook nevenvoorzieningen kunnen worden verzocht met betrekking tot voornoemde zaken. De uitspraak van de rechter beperkt zich dan niet tot alleen de echtscheiding, maar bevat tevens uitspraken over zaken zoals alimentatie, omgang en bijvoorbeeld het gebruik van de echtelijke woning.
 
Indien men in gemeenschap van goederen is getrouwd, is er ook een gemeenschappelijk vermogen ontstaan. Na de echtscheiding dient het gemeenschappelijk vermogen te worden verdeeld. Zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan zullen deze afgewikkeld moeten worden.
 
Een echtscheidingsprocedure kan erg lang duren en zal niet altijd even soepel verlopen. Gelukkig bestaat er ook een mogelijkheid om zonder een uitgebreide juridische procedure tot een echtscheiding te komen. Partijen kunnen ook onderling afspraken maken over alle zaken die geregeld moeten worden (denk wederom aan alimentatie, omgang, etc.). Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidings­convenant en – in het geval dat er kinderen zijn – een bijhorend ouderschapsplan. Deze stukken worden vervolgens aan de rechtbank toegezonden met het verzoek om de tussen partijen gemaakte afspraken vast te leggen in een rechterlijke uitspraak. De ervaring leert dat een echtscheiding op deze manier vreedzamer en sneller verloopt. De rechter komt er nog wel aan te pas, want zoals gezegd kan een huwelijk alleen ontbonden worden door een uitspraak van de rechter. Een zitting zal in de meeste gevallen echter niet nodig zijn.
 
Het is goed om stil te staan bij het volgende. Zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, zijn partijen nog gehuwd, wonen zij nog samen, dienen zij samen voor de kinderen te zorgen en delen zij hun inkomsten en lasten. In de praktijk resulteert dit al snel tot een onhoudbare situatie tussen partijen die vaak al helemaal niet in het belang van de kinderen is. In dergelijke situaties is het niet verantwoord om de echtscheidingsprocedure af te wachten.
 
Gelukkig biedt de wet voor deze spoedeisende gevallen een oplossing: de voorlopige voorzieningen-procedure. Dit is een soort kort gedingprocedure waarin partijen de rechter kunnen verzoeken om op zeer korte termijn voorlopige voorzieningen te treffen. Dit kunnen voorzieningen zijn op het gebied van bijvoorbeeld partner- en kinderalimentatie, het toevertrouwen van de kinderen aan één der partijen, het vaststellen van een voorlopige omgangsregeling, het gebruik van de echtelijke woning, etc. Uiteraard kan de echtscheiding zelf niet in deze procedure uitgesproken worden.
 
Kenmerkend voor deze voorlopige voorzieningen is dat ze vanzelfsprekend een voorlopig karakter hebben: ten eerste moet binnen één maand na de uitspraak een verzoekschrift tot echtscheiding zijn ingediend, anders komen de voorlopige voorzieningen te vervallen. Ten tweede zijn de voorlopige voorzieningen slechts geldig tot het moment dat de uitgesproken echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
 
In het voorgaande heeft u in grote lijnen kunnen lezen hoe een ‘doorsnee echtscheidings­procedure’ eruit kan zien. Een echtscheiding is meer dan alleen de juridische ontbinding van een huwelijk en kan grote invloed en gevolgen hebben op zowel uw leven als dat van uw kinderen. Laat u zich daarom te allen tijde bijstaan door een deskundig persoon met verstand van zaken. Uiteraard bent u daarvoor bij SBM Advocaten aan het goede adres!