65 jaar en dan met pensioen?

beheer

Het afgelopen jaar is de discussie over het stoppen met werken met 65 jaar in alle hevigheid gevoerd en is de storm daarover eigenlijk nog steeds niet echt gaan liggen. Is het wel zo logisch dat de arbeidsovereenkomst op 65 jarige leeftijd eindigt?

Vele arbeidsovereenkomsten en CAO’s kennen de bepaling dat aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch een einde komt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan die waarin die persoon de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar zal bereiken. Een dergelijke bepaling was jarenlang de standaard en hield juridisch stand. Recentelijk heeft een kantonrechter in Amsterdam echter geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet automatisch (“van rechtswege”) kan eindigen. Volgens deze kantonrechter laat het systeem van de wet niet toe om overeen te komen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan eindigt. Ook oordeelde de kantonrechter dat het niet mogelijk is om bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst op voorhand overeen te komen dat deze bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met wederzijds goedvinden eindigt. Een kantonrechter te Delft oordeelde dat een arbeidsovereenkomst ook niet van rechtswege eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, indien in de pensioenregeling is bepaald dat een werknemer recht op pensioen heeft vanaf 65 jaar.
 
Let wel, het bovenstaande geldt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
Alhoewel de Hoge Raad nog niet over deze nieuwe zienswijze heeft geoordeeld, is het voor werkgevers van belang om hierop te anticiperen. Dit om eventuele problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ik raad u dan ook aan om uw (standaard)arbeidsovereenkomsten op dit punt na te lopen en daar waar nodig aan te laten passen. Sowieso kan een check van uw (standaard)arbeidsovereenkomsten eens in de twee jaar geen kwaad. Zodoende blijven deze up to date. Voor de werkgever is het verder aan te raden om periodiek, tenminste één keer per jaar, te controleren wie komend jaar de pensioenleeftijd gaat bereiken. Vier tot zes maanden voor het bereiken van de leeftijd van de pensioengerechtigde leeftijd, is het aan te bevelen om met de betreffende werknemer(s) in overleg te treden of tot een schikking kan worden gekomen om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Mocht de werknemer hiertoe niet bereid zijn of een schikking niet worden bereikt, dan dient de werkgever bij het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning te vragen. Het is van groot belang om deze ontslagvergunning vóór het bereiken van de 65 jarige leeftijd aan te vragen. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een ontslagvergunning in dit soort zaken is namelijk dat het bereiken van de 65 jarige leeftijd een objectieve rechtvaardigingsgrond is om over te gaan tot het verlenen van een ontslagvergunning. In het geval de werknemer echter 65 jaar is geworden, kan de werkgever hierop geen beroep meer doen!
 
Daarbij speelt verder nog het volgende. De per 1 januari 2009 gewijzigde richtlijnen met betrekking tot de kantonrechtersformule bevat onder andere de richtlijn dat een ontbindingsvergoeding in beginsel niet hoger is dan het inkomen dat de werknemer bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst tot de pensioendatum zou hebben genoten. Echter, er is inmiddels al enkele malen door kantonrechters geoordeeld dat deze beperking van de hoogte van de ontbindingsvergoeding niet geldt voor een werknemer, ouder dan 65 jaar, die onvrijwillig vertrekt. In die uitspraken is geoordeeld dat deze werknemers aanspraak konden maken op een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule, zonder deze beperking.
 
Los van de maatschappelijke en politieke discussie of het redelijk is om de pensioenleeftijd te verhogen, speelt er dus ook op juridisch gebied van alles. Werkgevers, wees alert!