Zakelijk spamverbod met ingang van 1 juli 2009

beheer

De Telecommunicatiewet bevat sinds medio 2004 de bepaling dat het versturen van ongevraagde elektronische berichten met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet is toegestaan indien de ontvanger daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Oftewel, het gaat hier onder andere om spam. De OPTA houdt hier toezicht op. Vanaf 2004 is het versturen van spam met ongeveer 85% afgenomen. Voornoemd spamverbod geldt voor natuurlijke personen, maar wordt per 1 juli a.s. uitgebreid naar bedrijven.

De uitbreiding van het verbod valt toe te juichen. Immers, spam levert een kostenpost op voor het bedrijfsleven. Maar liefst 90% van de capaciteit van alle servers blijkt te worden gebruikt voor het doorsturen van spam. Oftewel, de benodigde servercapaciteit wordt door spam vergroot met alle kosten, los van de tijd die gemoeid gaat met het verwijderen van spam door personeel, van dien. Daarnaast investeren bedrijven fors in het beveiligen van netwerken en in spamfilters. De OPTA heeft door de uitbreiding van de wet meer handvatten om op te treden.

Let wel, deze regelgeving geldt alleen voor berichten waarvan voor verzending in Nederland opdracht is gegeven en/of de verzender in Nederland gevestigd is. Onder verzender wordt in dit verband verstaan diegene die het bericht digitaal verzendt en van wie het afkomstig is, zeg maar de formele en materiële verzender. U kunt dus nog steeds spam vanuit het buitenland ontvangen.

Spam beperkt zich echter niet tot ongewenste e-mails over afvallen, cosmetische ingrepen, gokspellen en dergelijke, maar geldt ook voor diensten en producten die u als ondernemer aanbiedt. Digitale nieuwsbrieven en reclames vallen bijvoorbeeld ook onder de wettelijke definitie van spam. U moet vanaf 1 juli a.s. kunnen aantonen dat u voorafgaande toestemming heeft verkregen van de geadresseerde tot het verzenden van de betreffende e-mail met een dergelijke inhoud. Het klakkeloos toezenden van reclames aan uw relaties is dus niet langer toegestaan.

Wat te doen met bestaande klanten? Het is toegestaan om gebruik te maken van elektronische contactgegevens van bestaande klanten, die eerder een product of dienst bij u hebben gekocht, onder de voorwaarden dat het gaat om eigen en gelijksoortige producten of diensten en de betreffende klant zich kosteloos en eenvoudig kan verzetten tegen het gebruik van deze gegevens. Naast de andere wettelijke vereisten, het gaat in dit kader te ver om daarop volledig in te gaan, zoals het vermelden van de identiteit van de afzender, geldt er een opt-out-regeling. Een opt-out-regeling betekent dat de e-mail zonder voorafgaande toestemming wordt toegezonden, terwijl de ontvanger kan aangeven dergelijke e-mails niet meer te willen ontvangen.

Het is zaak om onder de loep te nemen of uw onderneming aan de aanstaande gewijzigde regelgeving voldoet. De sancties op overtreding van het spamverbod zijn namelijk niet mals. Er staat een hoge boete, tot maximaal € 450.000,--, op. Dit is wel afhankelijk van de ernst van de overtreding. Daarbij wordt onder meer gekeken hoeveel klachten er zijn, op welke wijze de berichten zijn verspreid, of er sprake is van herhaling, hoe schadelijk het bericht is etc. 
Voldoet u niet aan de per 1 juli a.s. geldende wetgeving, pas dan tijdig uw beleid en werkwijze op dit gebied aan. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangekondigd dat de OPTA streng zal gaan toezien op de naleving van het spamverbod. Heeft u zelf last van spam, dan kunt u deze melden op www.spamklacht.nl.

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden.