Vanaf 1 maart ouderschapsplan verplicht bij scheiding

beheer

Met ingang van 1 maart 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht bij echtscheidingen, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed waarbij kinderen betrokken zijn. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding die op 1 maart 2009 in werking is getreden.

Het doel van de wet is om scheidende ouders bewuster na te laten denken over de consequenties van een echtscheiding voor hun kinderen. De regeling gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding.

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders die gaan scheiden afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen. Goede afspraken kunnen in de toekomst conflicten voorkomen en dat is belangrijk voor de kinderen. In het ouderschapsplan moeten ten minste afspraken staan die ouders hebben gemaakt over:

  • Het verdelen van de zorg- en opvoedingsstaken over hun kinderen, daaronder valt ook het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen;
  • De verdeling van de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • Informatie-uitwisseling: ouders moeten elkaar op de hoogte houden over hun kinderen en elkaar om advies vragen over belangrijke beslissingen over hun kind of het vermogen van het kind.

Een ander belangrijke wijziging per 1 maart 2009 betreft de verplichting van de ouders om bij het echtscheidingsverzoek aan te geven of het ouderschapsplan met de kinderen is besproken en of de kinderen het hiermee eens zijn. Ouders moeten in het plan ook melding maken op welke wijze de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het plan.
Alle andere onderwerpen mogen, maar hoeven niet, in het ouderschapsplan te worden geregeld.

De wet bepaalt dat echtscheidingsverzoeken zonder ouderschapsplan door de rechter niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. De rechter zal dus een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling nemen en de ouders doorverwijzen naar een mediator (bemiddelaar) met de bedoeling dat er alsnog een ouderschapsplan komt. Als ouders er dan nog niet in slagen met een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, is het aan de beoordeling van de rechter of hij het echtscheidingsverzoek alsnog in behandeling neemt.
Wordt het ontbreken van (een deel van) het ouderschapsplan in het echtscheidingsverzoek deugdelijk gemotiveerd, dan wordt het verzoek ook zonder ouderschapsplan door de rechter in behandeling genomen.

Van Slagmaat advocaten heeft ook een model ouderschapsplan vervaardigd. Het plan maakt onderdeel uit van de echtscheidingsverzoeken (voor zover van toepassing). Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Van slagmaat advocaten.