Deeltijd WW

beheer

Een werkgever die minder werk heeft tengevolge van de economische crisis, kan mogelijk gebruik maken van de nieuwe regeling deeltijd-WW. Dit betekent dat werknemers tijdelijk minder werken, zodat deze niet ontslagen hoeven te worden. Vanwege het feit dat ons kantoor zowel van werkgevers als werknemers regelmatig vragen krijgt over deze regeling, volgt hierna een korte uitleg.

Wat is deeltijd-WW nu eigenlijk?

Een werkgever kan eenmalig de arbeidsuren van de werknemer verminderen tot een maximum van 50%. De werknemer blijft ten minste 50% van zijn uren werken. Dit aantal uren wordt telkens berekend als een gemiddelde over vier weken. De werknemer krijgt over de niet gewerkte uren een WW-uitkering, maar dan moet hij wel voldoen aan de criteria van de Werkloosheidswet (WW). Met een opzegtermijn om de uren te verminderen hoeft geen rekening te worden gehouden. Een werkgever is verplicht om na afloop van de (totale) periode van vermindering van het aantal te werken uren de werknemer weer in dienst te nemen voor zijn oorspronkelijke aantal uren. Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, moet hij aan het UWV een schadevergoeding betalen. De werkgever hoeft geen schadevergoeding te betalen indien hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd wegens een zogeheten dringende reden of de werknemer zelf ontslag heeft genomen.

Indien een werkgever een beroep wil doen op de tijdelijke regeling deeltijd-WW, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Gaat het om een vermindering van het aantal te werken uren voor 20 of meer werknemers, dan moeten de belanghebbende verenigingen van werknemers, dan wel de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemmen. Bij minder dan 20 werknemers moet een vertegenwoordiging van het personeel met deze vermindering akkoord gaan. Daarnaast geldt dat de werkgever met de werknemersvertegenwoordiging schriftelijk afspraken dient te maken over de loon(door)betaling indien de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering op grond van de verminderde uren. Voorts is de werkgever verplicht om met de werknemersvertegenwoordiging afspraken te maken omtrent scholing en detachering voor werknemers die minder uren gaan werken. De werkgever dient dit met een schriftelijk verslag aan te tonen. Anders wordt de eerder verleende WW-uitkering beëindigd en is verlenging van de regeling niet mogelijk. In dat geval moet de werkgever het loon van de werknemer vanaf dat moment weer volledig betalen.

De werkgever is, indien aanspraak wordt gemaakt op deze regeling, verplicht een schadevergoeding aan het UWV te betalen indien de arbeidsomvang van de werknemer meer wordt verlaagd dan afgesproken is of als de werknemer binnen de hiervoor genoemde periode na afloop van deeltijd-WW geheel of gedeeltelijk werkloos blijft of wordt. Deze vergoeding is gelijk aan de helft van de door de ontslagen werknemer gedurende de gehele deeltijd-WW-periode genoten WW-uitkering.

Deeltijd-WW duurt maximaal 65 weken: De eerste periode duurt 13 weken en kan tweemaal aansluitend met een periode van ten hoogste 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd. Een eventuele verlenging sluit aan op de eerste periode van urenvermindering. Het aantal te werken uren blijft bij de verlenging gelijk.

Structureel overwerk wordt meegerekend bij het vaststellen van de hoogte van de WW-uitkering over de uren dat er minder wordt gewerkt. Er is in het kader van deze regeling sprake van structureel overwerk indien er gemiddeld 5 uur per week wordt overgewerkt.

Er is afgesproken dat de deeltijd-WW regeling eerder kan worden beëindigd indien het beschikbare budget van 375 miljoen euro is overschreden. Dit is inmiddels al het geval. De minister van Sociale Zaken heeft 175 miljoen Euro extra budget bedongen, maar de politiek vreest dat ook dit extra budget na de zomer volledig op zal zijn. De politiek is op dit moment dan ook druk doende om de deeltijd-WW regeling, vermoedelijk wel in afgeslankte vorm, voort te zetten.