De overeenkomst en opschorting

beheer

U heeft net een huis gekocht waarvan alle kamers dienen te worden voorzien van bedrading en elektrische aansluitingen. U bent met een elektrotechnisch bedrijf overeengekomen dat zij deze klus gaan uitvoeren tegen betaling van een bedrag ad € 10.000,--. In de overeenkomst is opgenomen dat u € 2.000,-- voor aanvang van de werkzaamheden dient te betalen. Vervolgens dient u € 3.000,-- te betalen wanneer de helft van de werkzaamheden zijn verricht en ten slotte € 5.000,-- bij oplevering. De werkzaamheden zijn van start gegaan en u heeft inmiddels de eerste € 5.000,-- voldaan. De elektromonteur verzuimt echter om drie van de zes kamers te voorzien van bedrading. De monteur zegt dat hij klaar is met de klus en eist betaling van de resterende € 5.000,--. Hij stuurt u een sommatiebrief en dreigt zelfs de zaak uit handen te geven aan een incassobureau.

In beginsel bent u verplicht om het overeengekomen bedrag ad € 10.000,-- aan het elektrotechnisch bedrijf te voldoen. Dat dit bedrijf zich niet aan de overeenkomst houdt, betekent namelijk niet dat u zich ook niet aan uw verplichtingen hoeft te houden. Maar u gaat natuurlijk niet het volledige bedrag betalen als de werkzaamheden slechts voor de helft zijn uitgevoerd. Om deze situatie op te lossen, kunt u diverse stappen ondernemen. Ten eerste zou u de rechter kunnen verzoeken om de wederpartij – op straffe van een dwangsom – te veroordelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. U kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. De resterende rechten en verplichtingen komen dan over en weer te vervallen. U bent echter wel genoodzaakt om de resterende werkzaamheden door een ander bedrijf te laten uitvoeren. De schade die u lijdt, kunt u eventueel op het elektrotechnisch bedrijf verhalen.

Een betere oplossing voor de geschetste situatie zou een beroep op opschorting kunnen zijn. De wet geeft u namelijk de bevoegdheid om uw verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien u een opeisbare vordering heeft op de schuldenaar (in casu het elektrotechnisch bedrijf). Met een rechtsgeldig beroep op opschorting bent u gerechtigd om uw verplichtingen uit te stellen tot het moment dat uw wederpartij aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. Het is echter van groot belang dat het beroep op opschorting rechtsgeldig en op het juiste moment gedaan wordt. Er kleven namelijk diverse voorwaarden en uitzonderingen aan het recht op opschorting. Zou achteraf blijken dat het beroep op opschorting niet rechtsgeldig is gedaan, dan kan dit vervelende situaties tot gevolg hebben.

U kunt zich bijvoorbeeld niet op opschorting beroepen indien u zelf in verzuim bent (men noemt dit: 'schuldeisersverzuim'). In voornoemd voorbeeld kunt u zich bijvoorbeeld niet op opschorting beroepen indien u heeft verzuimd om de eerste twee betalingsverplichtingen van in totaal € 5.000,-- te voldoen. Bovendien hangt het van de concrete omstandigheden van het geval af, of de tekortkoming een beroep op opschorting wel rechtvaardigt. Heeft men een keuken gekocht voor € 10.000,-- en ontbreekt er één handvat, dan zou het niet rechtvaardig zijn om de betaling van de volledige koopsom op te schorten. Ook verbiedt de wet een beroep op opschorting indien het voor de wederpartij blijvend onmogelijk is om te presteren.

Het doet zich niet zelden voor dat beide partijen bij een overeenkomst tegelijkertijd een beroep op opschorting doen. Stel dat voornoemd elektrotechnisch bedrijf informatie over u heeft waaruit onomstotelijk blijkt dat u de resterende € 5.000,-- niet kunt betalen. Het elektrotechnisch bedrijf is in dat geval gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten. Beide partijen zullen dus niet aan hun verplichtingen voldoen totdat de ander zijn of haar verplichtingen is nagekomen. De rechter zal in dergelijke gevallen moeten onderzoeken wie als eerste een rechtsgeldig beroep op opschorting heeft gedaan. Deze partij zal dan in beginsel in het gelijk worden gesteld.

Kortom, een beroep op opschorting kan erg gunstig zijn, maar er zitten veel haken en ogen aan. Elke stap die u zet, kan ingrijpende juridische gevolgen hebben voor het verdere verloop van de situatie. Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van juridische bijstand. Voorkomen is beter dan genezen!

Voor vragen en advies kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!