Verhaalsmogelijkheden vergroot via gegevens UWV

beheer

Helaas komt het een enkele keer voor dat er een veroordelend vonnis is waarmee niets gedaan kan worden, omdat de schuldenaar met de noorderzon vertrokken is. Het traceren van de schuldenaar is in dat geval lastig. Er is geen landelijk bevolkingsregister en niet altijd is duidelijk waarheen een schuldenaar is verhuisd. Gemeenten blijken daarnaast met een beroep op privacy zeer terughoudend te zijn om gegevens te verstrekken aan een particulier of bedrijf.

Echter, op 27 mei 2008 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin de informatiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder is uitgebreid. Deurwaarders mogen nu al, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) navraag doen of van een debiteur een inkomstenverhouding bekend is. Onder een inkomstenverhouding dient een inkomen uit dienstverband, pensioen, uitkering en dergelijke te worden verstaan. Deze navraag is overigens alleen toegestaan indien er sprake is van een vonnis van de rechtbank.

Deze wetswijziging zorgt voor een snellere en doelmatiger uitvoering van het zogeheten derdenbeslag, waarbij de deurwaarder in opdracht van een schuldeiser beslag legt op het inkomen van de schuldenaar. De wetswijziging biedt dus de mogelijkheid voor schuldeisers, die in het verleden vorderingen hebben moeten afschrijven wegens oninbaarheid c.q. onbekendheid met verhaalsmogelijkheden, deze alsnog te incasseren. Een vonnis behoudt namelijk twintig jaar zijn kracht.

Deurwaarders waarmee wij regelmatig zaken doen hanteren vanwege de wetswijziging in veel gevallen terzake deze oninbare vorderingen een speciaal tarief in die zin dat het onderzoek door de deurwaarder bij het UWV tegen een gereduceerd tarief wordt verricht. Mocht daar een beslagmogelijkheid uit voortvloeien, dan kan vervolgens in overleg beslag worden gelegd, welke kosten uiteraard wel door de cliënt(e) betaald zullen moeten worden, maar kunnen worden verhaald op de debiteur.

Ik heb inmiddels mijn gearchiveerde zaken op zoek naar ongeïnde vorderingen nagelopen en vond er vier. Van deze zaken waarin de vorderingen helaas oninbaar bleken zijn er inmiddels twee alsnog geïncasseerd, in die zin dat in de ene zaak beslag op de pensioenuitkering is gelegd en in de andere zaak beslag op het inkomen. Het incassotraject loopt derhalve. Dit uiteraard tot grote tevredenheid van cliënten. In de overige twee dossiers moet ik nog overleg voeren met mijn cliënten om te horen wat hun wensen terzake zijn. Het spreekt voor zich dat de wetswijziging ook voor nieuwe zaken voordelen heeft. Waar in het verleden van het starten van een procedure wegens het verhaalsrisico wel eens werd afgezien, kan dit nu veel minder een rol spelen.

Heeft u nog vragen, dan wel wenst u een nadere toelichting, dan kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden. Wij staan u graag te woord.