Schadevergoeding na mishandeling

beheer

Tot ons kantoor wendde zich enige tijd geleden een man, die mishandeld was door een stel opgeschoten jongeren en zijn materiële en immateriële schade op hen wenste te verhalen.

De schade van cliënt bestond en bestaat uit een inkomstenderving door een periode van arbeidsongeschiktheid, blijvende littekens in het gezicht, schade aan zijn gebit, kosten van geneeskundige hulp en een grote angst om alleen over straat te gaan.

De cliënt had inmiddels zelf aangifte gedaan en de daders waren ook al aangehouden. Alle verdachten bekenden vrijwel onmiddellijk. De strafzaak tegen hen diende vorige maand. De wet biedt de mogelijkheid aan het slachtoffer om zijn schade, als zogeheten benadeelde partij, te vorderen in het strafproces. De gevorderde schade moet dan in ieder geval wel duidelijk en eenvoudig vast te stellen zijn. Het Bureau Slachtofferhulp kan bij het indienen van een dergelijke claim behulpzaam zijn. Bij wijze van voorschot op de schadevergoeding heb ik namens cliënt een bedrag van € 1.000,-- gevorderd. Een bedrag van € 950,-- werd door de rechter toegewezen.

Naast de strafrechtelijke procedure is er een mogelijkheid tot een civiele schadevergoedingsprocedure. Zoals gezegd, in het strafproces is een voorschot gevorderd en toegewezen. Thans zal ik op korte termijn een civiele schadevergoedingsprocedure starten, indien de wederpartijen, na een allerlaatste sommatie, de aansprakelijkheid en schade niet erkennen en niet vrijwillig willen vergoeden. Daarbij geldt in beginsel dat de feiten die door de rechter in het strafproces worden vastgesteld ook in de civiele procedure als vaststaand worden aangenomen. Let wel, indien er geen strafrechtelijke veroordeling zou zijn gevolgd, dan betekent dit niet per definitie dat een civiele procedure geen kans van slagen heeft. Dit komt bijvoorbeeld door het feit dat in civiele procedures de bewijslevering minder strak en formeel is en er dus meer mogelijkheden zijn om bewijs in het geding te brengen.

De verwachting is dat de daders voldoende verhaal zullen bieden om de schade van cliënt volledig te vergoeden. Overigens is het zo dat ook het Schadefonds Geweldsmisdrijven soms een financiële tegemoetkoming kan uitbetalen aan een slachtoffer. Echter, voordat een beroep op dit fonds kan worden gedaan moet eerst geprobeerd worden om de schade op de daders en/of diens verzekeringsmaatschappijen te verhalen. Verder is een vereiste dat het schadetoebrengende feit zich in Nederland moet hebben voorgedaan en de aanvraag voor een dergelijke uitkering binnen drie jaar na het voorval door het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangen moet zijn. Over het algemeen geldt dat, mede gezien de overige vereisten, het meestal een heidens karwei is om een schadevergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te ontvangen.

Een WA-aansprakelijkheidsverzekering vergoedt in beginsel schade die de verzekerde toebrengt aan een ander. Echter, een verzekeraar zal zich veelal op het standpunt stellen dat de verzekerde de toegebrachte schade opzettelijk heeft toegebracht. Zo ook in dit geval, waarin alle WA-verzekeraars van de wederpartijen zijn aangeschreven. De verzekeraars stellen zich logischerwijs op het standpunt dat de schade opzettelijk, en dus niet per ongeluk, is veroorzaakt en zijn om die reden weigerachtig om de gevorderde schade te betalen. De verzekeraars doen daarmee een beroep op de contractuele opzetclausule. Dit standpunt valt uiteraard te begrijpen, maar valt wel uit in het nadeel van het slachtoffer. Immers, de kans is aanwezig dat een wederpartij geen verhaal biedt, terwijl zijn verzekeraar dit vrijwel altijd wel biedt. 
Wenst u meer informatie omtrent de mogelijkheden tot het verhalen van schade, dan kunt u zich uiteraard tot ons kantoor wenden. Wij staan u graag te woord!