Ontslag op staande voet

beheer

Wanneer een werkgever overgaat tot het geven van een ontslag op staande voet, heeft dit vaak ingrijpende gevolgen. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met onmiddellijke ingang. Van de ene op de andere dag zit de werknemer zonder baan en zonder inkomen uit loon. Zijn lasten lopen gewoon door. Het aanvragen van een werkloosheidsuitkering biedt in eerste instantie geen soelaas. Een werknemer die op staande voet is ontslagen zal immers geen WW-uitkering ontvangen, omdat het UWV (de uitkeringsinstantie) de schuld bij de werknemer zal neerleggen. De werknemer is verwijtbaar werkloos. De werknemer doet er daarom goed aan altijd en onmiddellijk protest aan te tekenen tegen het ontslag op staande voet. Als een zwaard van Damocles hangt de werkgever een loonvorderingsprocedure boven het hoofd. De werknemer heeft immers niets te verliezen. en kan door het opstarten van een loonvorderingsprocedure een voorlopig oordeel van de rechter krijgen of het ontslag wel door de beugel kan.

Alleen wanneer sprake is van een dringende reden kan de werkgever aan een werknemer ontslag op staande voet geven. De werkgever die ontslag op staande voet verleent moet er rekening mee houden dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is (bijvoorbeeld fraude, diefstal of werkweigering). Uiteraard zal de werkgever ook het bewijs moeten kunnen leveren. Bovendien is wettelijk voorgeschreven dat de reden van het ontslag op staande voet onverwijld aan de werknemer moet worden medegedeeld. Het moet voor de werknemer duidelijk zijn waarom hij is ontslagen.

Het ontslag op staande voet dient onverwijld gegeven te worden, dus veel tijd lijkt er niet te zijn. In veel gevallen is het raadzaam om gedurende het onderzoek de medewerker op non-actief te stellen. Dan wordt de medewerker per direct op non-actief gesteld met behoud van loon. Daarbij wordt aangegeven dat er een onderzoek plaatsvindt naar de aanwezigheid van gedragingen of eigenschappen (die eventueel een ontslag op staande voet rechtvaardigen). Door het op non-actief stellen van de medewerker ontstaat er iets meer tijd en meer vrijheid om een onderzoek uit te voeren. Er moet dan wel met de nodige voortvarendheid gehandeld worden. Dit traject tussen het voorval en het feitelijke ontslag op staande voet kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, enige uren tot enige dagen duren. De werkgever dient deze tijd goed te gebruiken. Het is belangrijk dat de wettelijke formaliteiten in acht genomen worden. Als advocaten willen wij bij dit traject al betrokken zijn.

De werknemer die het niet eens is met een aan hem gegeven ontslag op staande voet kan dat op verschillende manieren aanvechten. Wie een nieuwe baan heeft kan berusten in het ontslag, maar wel een schadevergoeding vorderen. Dit is echter uitzonderlijk. In de regel verzet de werknemer zich tegen het hem gegeven ontslag. Behoud van werk en inkomen, daar gaat het de werknemer vaak om. Wanneer er geen dringende reden is of niet wordt opgezegd volgens de formele voorschriften doet de werknemer een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag en biedt hij aan om zijn werkzaamheden te verrichten.

De werkgever vindt dat sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet en weigert verdere betaling. De werknemer vindt dat geen einde is gekomen aan het dienstverband en wil geld zien. De volgende stap van de werknemer is het via de rechter vorderen van loon en wedertewerkstelling. Daarvoor kan de werknemer een voorlopige voorzieningsprocedure bij de rechtbank aanhangig maken. Vaak is dat de kantonrechter, tenzij de ontslagen werknemer een statutair directeur is.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn vaak ingrijpend. In dergelijke gevallen is het van belang dat u zich tijdig en juridisch goed laat adviseren. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.