Ongestrafte besluitenloosheid van overheden?

beheer

U kent het wel. In een publicatie of een brief wordt vermeld dat een overheidsinstantie een besluit heeft genomen waartegen u binnen zes weken bezwaar (of beroep) moet aantekenen. 
Dit laatste op straffe van verval van uw rechten. De genoemde termijn is heilig. Een dag te laat en het onvermijdelijke oordeel luidt: niet ontvankelijk.

Maar wat gebeurt er vervolgens met uw brief waarin u heeft geprotesteerd tegen het besluit? Vaak ontvangt u vrij snel een ontvangstbevestiging waarin kenmerk en contactambtenaar vermeld staan. Vervolgens blijft het soms oorverdovend stil. Wettelijk dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Als er een externe bezwarencommissie is ingesteld mag dit volgens artikel 7.10 van de Algemene wet bestuursrecht worden verlengd tot 10 weken. Deze termijnen zijn echter niet fataal en worden door overheden in toenemende mate als een termijn van orde beschouwd. Zo stuurde het Ministerie van Landbouw aan bezwaarden, die dus tijdig (binnen de zes weken) in de pen waren geklommen, een berichtje dat de behandeling wel een jaar zou kunnen vergen, zonder de wettelijke termijnen van zes dan wel tien weken van artikel 7.10 Awb zelfs maar te noemen. In een ander geval broedt een gemeente al een half jaar op een nieuwe beslissing die zij moet nemen omdat de Raad van State het hoger beroep tegen het eerdere besluit gegrond heeft verklaard. Dit zijn weliswaar extreme voorbeelden maar de felheid van reactie en gebrek aan compassie bij een termijnoverschrijding van slechts één dag door de burger staat niet in verhouding met de laksheid waarmee vervolgens het overheidsorgaan handelt. Als het echt te gek wordt, dan kun je als belanghebbende het bestuursorgaan sommeren tot het nemen van een besluit binnen een bepaalde periode. Meld daarbij dat het uitblijven van een beslissing als een fictieve weigering wordt beschouwd. Na ommekomst van de gestelde termijn kan bij de Rechtbank beroep worden aangetekend tegen deze fictieve weigering waarbij ook een proceskostenveroordeling wordt gevraagd. Zo’n procedure werkt soms laxerend om alsnog het lang verwachte besluit te krijgen. Feit is wel dat de burger veel energie en tijd moet steken om iets gedaan te krijgen van de overheid terwijl diezelfde overheid zich niets aantrekt van de termijnen die voor haar gelden.

De Tweede Kamer heeft het initiatief genomen voor een aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht in die zin dat de overheid een dwangsom verbeurt bij niet tijdig beslissen. De burger die een aanvraag heeft ingediend of bezwaar heeft gemaakt, behoeft alleen het bestuursorgaan in kwestie schriftelijk in gebreke te stellen, verder loopt de zaak in beginsel vanzelf: het bestuur is aan zet en dient de verschuldigdheid van de dwangsom vast te stellen. Die dwangsom is € 20,-- per dag met een maximum van € 1000,--. Voor min of meer routinekwesties is dat een prima oplossing en bepaald een verbetering ten opzichte van het huidige systeem. Voor zwaardere gevallen zal een zwaarder instrument moeten worden ingezet. Zo broedt het Kabinet op een wetsvoorstel dat mogelijk maakt om direct in beroep te gaan bij niet tijdig beslissen. De burger kan dan de fase van het bezwaar overslaan en direct beroep instellen tegen een fictieve weigering. 
Het ligt voor de hand dat een combinatie van beide systemen passend is. Zo komt er een beter evenwicht tussen de rechtspositie van de burger ten opzichte van die van de overheid. Een andere mogelijkheid is die van de fictieve goedkeuring. Beslist een overheidsorgaan niet snel genoeg, dan wordt de goedkeuring van rechtswege geacht te zijn verleend. Dit zien wij bijvoorbeeld met bouwaanvragen die passen in bestemmingsplannen.

Aan al deze instrumenten doet niet af dat het gezag en ontzag van de overheid door haar eigen handelwijze tanende is. Er blijken zelfs rechters en dwangsommen nodig te zijn om bestuursorganen te dwingen om tijdig een (nieuw) besluit te nemen.

Mocht u ook geconfronteerd worden met besluitenloosheid in een bezwarenprocedure, dan weet u wat u te doen staat. Uiteraard hebben wij de expertise in huis om de besluitvorming te versnellen, goedschiks of kwaadschiks.