Grote ontwikkelingen voor 'kleine lettertjes'

beheer

Wie kent ze niet: algemene voorwaarden, de zogenaamde “kleine lettertjes”. We komen ze regelmatig tegen, bijvoorbeeld wanneer we producten of diensten van iemand afnemen die algemene voorwaarden hanteert, of wellicht gebruikt u zelf wel algemene voorwaarden in uw bedrijf.

Het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. Het wordt echter wel veelvuldig gedaan, omdat het op deze manier mogelijk is om regels te stellen die gunstiger zijn dan de wettelijke regels. Gunstiger voor de gebruiker van de algemene voorwaarden... voor de wederpartij (consument of bedrijf) kunnen de algemene voorwaarden flink nadelig zijn.

In de algemene voorwaarden worden in het algemeen regels gesteld over de hoofdzaken van een overeenkomst (tot het afnemen van een product of dienst). Zo zullen de aansprakelijkheid, betaling, verzekeringen, omvang en reikwijdte van de garantie en leveringsvoorwaarden worden geregeld. Ook Kunnen algemene voorwaarden bepalen dat er (in bepaalde gevallen) annuleringskosten dienen te worden betaald, indien een consument de overeenkomst wenst te beëindigen. Al met al kunnen de algemene voorwaarden de gebruiker een groot voordeel en de wederpartij een groot nadeel opleveren.

Het is dan ook van groot belang te weten wanneer algemene voorwaarden, en de voor gebruiker gunstige en voor de wederpartij ongunstige bepalingen, gelden. Algemene voorwaarden gelden pas als deze aan de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst “ter hand zijn gesteld”. Het is dus niet voldoende dat de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur worden toegezonden, de overeenkomst is dan immers al tot stand gekomen. Alleen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen, (bijvoorbeeld vanwege de grote omvang van de algemene voorwaarden) kan de gebruiker van algemene voorwaarden volstaan met het aangeven dat de algemene voorwaarden (bij de Kamer van Koophandel) ter inzage liggen en dat ze op verzoek worden toegezonden. Indien de gebruiker van algemene voorwaarden deze niet of niet tijdig ter hand heeft gesteld, heeft dit grote consequenties: de algemene voorwaarden zijn dan vernietigbaar.

Op de strikte regel van de terhandstelling van algemene voorwaarden bestaat een aantal uitzonderingen. Ter handstelling is bijvoorbeeld niet nodig indien de wederpartij nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden hanteert, indien de wederpartij te beschouwen is als een “grote onderneming”(dit is onder meer het geval indien bij de wederpartij 50 of meer personen werkzaam zijn), en indien de wederpartij reeds met de algemene voorwaarden bekend was. Dit laatste is het geval indien er tussen de gebruiker en wederpartij al meerdere overeenkomsten zijn gesloten en bij een eerdere gelegenheid de algemene voorwaarden reeds ter hand zijn gesteld.

Zoals uit het vorenstaande is gebleken dienen de algemene voorwaarden, behoudens de genoemde uitzonderingen, daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand te zijn gesteld om geldig te zijn. Bewijs dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld is te leveren door bijvoorbeeld de algemene voorwaarden door de wederpartij te laten paraferen en een kopie hiervan te bewaren. Wat ook vaak gebeurt is dat in de opdrachtbevestiging wordt opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de wederpartij door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart kennis van deze algemene voorwaarden te hebben genomen en met de inhoud ervan akkoord te zijn, zonder dat de algemene voorwaarden (al dan niet op de achterzijde van het briefpapier) werden bijgevoegd. Tot voor kort bood dit de gebruiker van de algemene voorwaarden geen soelaas, omdat daarmee niet bewezen werd dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand waren gesteld. In een zeer recente uitspraak van de Hoge Raad van deze maand wordt hier echter verandering in gebracht. De Hoge Raad bevestigde dat in het geval er onenigheid bestaat over de terhandstelling van de algemene voorwaarden, het aan de gebruiker is om te bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. De Hoge Raad oordeelt dan vervolgens dat de gebruiker afdoende heeft bewezen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, doordat de wederpartij de opdrachtbevestiging heeft getekend waarin vermeld stond dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de wederpartij bekend en akkoord is met de algemene voorwaarden!

Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de mogelijkheden voor gebruikers van algemene voorwaarden om te bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, verruimt. De algemene voorwaarden zullen dan ook minder snel te vernietigen zijn. Reden om als wederpartij meer aandacht aan de inhoud van de door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden te besteden. De kleine lettertjes kunnen immers grote gevolgen hebben!
Met vragen over algemene voorwaarden of andere juridisch kwestie kunt u terecht bij Van Slagmaat Advocaten.