Gebreken, garanties en non-conformiteit

beheer

Het is schering en inslag dat aan consumenten bij een aankoop extra garanties worden verkocht. Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn, zolang men zich maar goed realiseert dat het niet noodzakelijk is om (aanvullende) garanties te hebben gekregen om met succes over een gebrek of defect te kunnen klagen bij de verkoper. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat een verkochte zaak aan de koopovereenkomst moet beantwoorden. Dit is niet het geval indien, mede gelet op de aard van het gekochte en/of de mededelingen van de koper, het gekochte niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Een koper mag verwachten dat het gekochte de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn en waar hij niet hoeft te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Indien dit niet het geval is, wordt gesproken van non-conformiteit. 
Een voorbeeld. Een particulier koopt bij een autodealer een nieuwe auto met een garantiebepaling dat de motor ervan gegarandeerd 80.000 kilometer zonder enig gebrek behoort te functioneren. Bij 85.000 kilometer houdt de motor er plotsklaps mee op. Een beroep op de garantiebepaling zal dan geen uitkomst bieden. Echter, van een nieuwe auto mag verwacht worden dat deze bij 85.000 kilometer nog naar behoren functioneert. Oftewel, de koper kan dan wellicht met succes een beroep doen op non-conformiteit. Daarbij geldt wel een klachttermijn in die zin dat men “binnen bekwame tijd” moet hebben gereclameerd bij de verkoper, bij gebreke waarvan een beroep op non-conformiteit sowieso faalt. Zodra de koper heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat er sprake is van non-conformiteit, dan dient hij dit bij de verkoper te melden. Deze klachttermijn geldt om de verkoper te beschermen tegen door tijdsverloop moeilijk te betwisten klachten van de koper.
De duur van de klachttermijn verschilt in het geval van een consumentenkoop en een niet-consumentenkoop. 
Men spreekt van een consumentenkoop indien sprake is van een overeenkomst tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en een koper die als ‘consument’ koopt. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is. In sommige (uitzonderings)gevallen kan een langere termijn van twee maanden acceptabel zijn.
Van een niet-consumentenkoop is sprake in geval van een overeenkomst tussen een bedrijf en een bedrijf of tussen een consument en een consument, dan wel de koop van een onroerende zaak. De wetgever gaat in deze gevallen echter niet uit van een klachttermijn van twee maanden. Dit heeft de Hoge Raad medio vorig jaar uitdrukkelijk bevestigd. De Hoge Raad oordeelde in een zaak waar zich een gebrek aan een woning voordeed, dat het in kennis stellen van de verkoper 12 weken na het ontdekken van het gebrek binnen bekwame tijd kan zijn. De Hoge Raad oordeelde dat voor de klachttermijn bij de koop van onroerende zaken, ook niet als uitgangspunt, geen vaste termijn kan worden gehanteerd. De vraag of de kennisgeving binnen bekwame tijd is geschied dient te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de lengte van de in acht genomen klachttermijn. Een particuliere koper die heeft ontdekt dat de woning gebreken vertoont die mogelijk van dien aard zijn dat de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt, mag een deskundige opdracht geven om de gebreken te onderzoeken. Voorwaarde is echter dat de koper hierbij handelt met de voortvarendheid die, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van hem kan worden verwacht. In beginsel mag hij, zeker als leek, de resultaten van het onderzoek afwachten alvorens hij de verkoper meedeelt dat de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit een tijdrovend onderzoek betreft, dient de koper de mogelijke non-conformiteit wel alvast bij de verkoper te melden. 
Oftewel, ook al gelden de garanties niet (meer), dan kan een beroep op de non-conformiteit voor de koper wellicht nog redding brengen. 
Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Van Slagmaat Advocaten staat u graag te woord!