Een lagere ontslagvergoeding?

beheer

Het zal u niet ontgaan zijn: de Kring van Kantonrechters heeft bekend gemaakt dat de kantonrechtersformule zal worden aangepast. Maar wat is de kantonrechtersformule eigenlijk? En wat gaat er precies veranderen?

Jan Modaal is op zijn 30e in dienst getreden bij een autogaragebedrijf. Hij werkt daar fulltime tegen een bruto maandsalaris van € 2.000,--. Op 47-jarige leeftijd gaat het echter mis: er is veel veranderd in de autotechniek en Jan kan het niet meer bijhouden. Hij functioneert niet meer goed en heeft bovendien steeds ruzie met zijn jongere collega's die wel met de techniek meegroeien. De situatie loopt zo uit de hand dat de werkgever van Jan zich genoodzaakt ziet om de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst met Jan Modaal te ontbinden.

De kantonrechter zal zich buigen over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar dient in beginsel ook de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. De kantonrechter zal deze vergoeding vaststellen 'naar billijkheid'. Dit is een ruim begrip. In de praktijk leidde dit dan ook tot zeer uiteenlopende beslissingen. De Kring van Kantonrechters heeft daarom in 1996 een landelijke kantonrechtersformule opgesteld met als doel om meer uniformiteit te krijgen in het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Anders dan mensen denken, is de kantonrechtersformule dus geen wettelijk vastgestelde regeling. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt aldus nog steeds vastgesteld op grond van het beginsel van de redelijkheid en billijkheid, waarbij de kantonrechtersformule als rekenhulpmiddel door kantonrechters wordt gebruikt.

De kantonrechtersformule bestaat uit de rekensom A x B x C, waarbij A staat voor het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer, B voor de beloning en C voor de correctiefactor. Men spreekt van 'gewogen dienstjaren' omdat hierbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de werknemer. Het aantal dienstjaren tot 40 jaar wordt momenteel als 1 geteld, de jaren tussen de leeftijden 40-50 worden 1,5 maal meegeteld en de jaren vanaf 50-jarige leeftijd tellen 2 keer. Factor C is in beginsel 1, maar verandert naar gelang het ontslag te wijten is aan de werkgever dan wel aan de werknemer. In het eerste geval kan de factor bijvoorbeeld op 1,5 of zelfs op 2 gesteld worden.

De ontslagvergoeding van Jan Modaal wordt momenteel als volgt berekend: factor A (gewogen dienstjaren) bedraagt (10 x 1) + (7 x 1,5) = 20,5. Factor B = € 2.000,-- en factor C is 1. 
Dus: 20,5 x 2.000 x 1 = € 41.000,--. De ontslagvergoeding van Jan Modaal bedraagt in beginsel dus € 41.000,-- bruto.

De Kring van Kantonrechters heeft echter aangekondigd dat ze de kantonrechtersformule gaan wijzigen. Ten eerste zullen de dienstjaren anders gewogen worden. De dienstjaren tot de leeftijd van 35 worden 'slechts' ½ keer meegewogen. In de leeftijd 35-45 worden de dienstjaren 1 keer meegewogen en in de leeftijd van 45-55 anderhalf keer. Vanaf het 55e levensjaar tellen de dienstjaren 2 keer mee. 
Ook factor C wordt aangepast. De kantonrechter zal in de toekomst ook rekening houden met de eventuele opleiding van de werknemer tijdens het dienstverband, met diens positie op de arbeidsmarkt en met de financiële positie van de werkgever. Ten slotte gaat men niet meer standaard uit van een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar maar wordt per geval beoordeeld wanneer de werknemer vermoedelijk met pensioen zou zijn gegaan indien de arbeidsovereenkomst niet zou worden ontbonden en zal er een maximum worden gesteld aan de ontslagvergoeding.

De nieuwe kantonrechtersformule betekent voor Jan Modaal het volgende: factor A bedraagt (5 x 0,5 ) + (10 x 1) + (2 x 1,5 ) = 15,5. De ontbindingsvergoeding komt dus neer op 15,5 x 2.000 x 1 = € 31.000,--. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan bij de berekening op grond van de huidige kantonrechtersformule. Maar er is nog geen rekening gehouden met de overige zaken als opleiding, kansen op de arbeidsmarkt en financiële draagkracht van de werkgever. Die kunnen leiden tot een verhoging van de factor c.

De wijziging van de kantonrechtersformule maakt het mogelijk om bij de berekening van de ontslagvergoeding meer rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Dit zal in sommige gevallen tot een lagere ontslagvergoeding leiden en in andere gevallen juist tot een hogere vergoeding. De vraag zal steeds gesteld moeten worden of de vergoeding redelijk is en billijk.

De nieuwe kantonrechtersformule betekent dus niet per definitie een lagere ontslagvergoeding, maar biedt meer ruimte om in te spelen op de bijzondere omstandigheden. Heeft u nog vragen of wilt u zich laten adviseren, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!