Ambtenaar in (voorbeeld)functie

beheer

Veel werknemers en werkgevers zullen de volgende situatie waarschijnlijk wel herkennen: tijdens de uitoefening van de werkzaamheden begaat de werknemer een verkeersovertreding waarvoor een boete wordt ontvangen. Wie draait er voor de boete op, werkgever of werknemer?

Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 12 mei 2006 bepaald dat een werknemer alleen in bepaalde gevallen de schade dient te vergoeden die de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft veroorzaakt. De werknemer draait namelijk alleen op voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende werknemer. In andere gevallen is de werkgever de klos.

De Rechtbank te Leeuwarden oordeelde echter in een uitspraak van 18 januari van dit jaar dat bovenstaande algemene lijn van het Gerechtshof niet van toepassing is op ambtenaren. De verkeersboete voor een overtreding tijdens werktijd door een ambtenaar, diende volgens de Rechtbank door de ambtenaar zelf te worden betaald. Een opmerkelijke conclusie, zeker gezien de specifieke omstandigheden van de zaak.

Het ging in dit geval om een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het vervoeren van gedetineerden. Deze ambtenaar kreeg een boete wegens het overtreden van de maximumsnelheid. Hij reed namelijk tijdens werktijd vijf kilometer te hard. De werkgever van de man (dienst Vervoer & Ondersteuning van het Ministerie van Justitie) ontvangt de bekeuring en stuurt deze aan de ambtenaar door. Volgens de werkgever is de ambtenaar verplicht de boete zelf te betalen en wel op basis van artikel 66 lid 1 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). In dit artikel wordt bepaald dat een ambtenaar kan worden verplicht tot vergoeding van de schade die aan hem te wijten is.

De ambtenaar is van mening dat hem de snelheidsovertreding niet kan worden verweten. Hij stelt dat het onvermijdelijk is dat tijdens de lange diensten van 10 uur per dag wel eens een verkeersovertreding wordt begaan. Sterker nog, zijn werkgever zou hem tot snelheidsovertredingen nopen omdat deze met te krappe werkschema’s werkt. Zonder snelheidsovertredingen kan de ambtenaar niet aan dat schema voldoen, zo stelt hij. Ook doet de ambtenaar een beroep op de hierboven genoemde uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag, waarin is bepaald dat de werkgever alleen die schade kan verhalen die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In het geval van een overschrijding van de maximumsnelheid tot 10 kilometer per uur, zal hiervan volgens het Hof geen sprake zijn. De ambtenaar vindt dat deze regel ook voor hem dient op te gaan.

De Rechtbank te Leeuwarden is het daar echter niet mee eens. Op grond van de ARAR is een verwijtbare gedraging voldoende om de ambtenaar zelf voor de boete op te laten draaien. Dit is dus een minder zwaar criterium dan de norm van het Gerechtshof, waarbij geldt dat aansprakelijkheid van de werknemer pas ontstaat bij opzet of bewuste roekeloosheid. De Rechtbank is van mening dat voor ambtenaren het zwaardere criterium dient te gelden, nu ambtenaren een voorbeeldfunctie hebben. In het specifieke geval van de chauffeur is de Rechtbank van mening dat hij zich verwijtbaar heeft gedragen door een snelheidsovertreding te begaan terwijl hij een voertuig van het Ministerie van Justitie bestuurde. Hij had zich als een voorbeeld voor de andere weggebruikers dienen te gedragen.

Het resultaat van de uitspraak van de Rechtbank te Leeuwarden is dat een overschrijding van de maximumsnelheid een ambtenaar sneller wordt aangerekend dan een “gewone” werknemer. Of dit een wenselijk resultaat is, vraag ik mij ernstig af.

Indien u vragen heeft over deze of andere (arbeids-)rechtelijke kwesties, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons kantoor. Wij staan u graag ter zijde, ongeacht uw (voorbeeld)functie.