Wanneer is een klacht tijdig ingediend?

beheer

Als een koper een product of goed koopt dat na de levering behept blijkt te zijn met gebreken dan is het zaak om zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Doe dit ook schriftelijk want anders loop je het risico dat het achteraf door de verkoper wordt betwist dat er (tijdig) is geklaagd.

De wettelijke grondslag die een koper verplicht om tijdig te reageren als hij een gebrek heeft ontdekt, vloeit voort uit artikel 7:23 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel verplicht de koper de zaak op zijn deugdelijkheid te onderzoeken en binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken de verkoper te waarschuwen indien de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Een verkoper kan dan na niet al te lange tijd ervan verzekerd zijn dat de koop definitief is afgerond. De vraag is welke termijn onder “binnen bekwame tijd” moet worden verstaan en of de koper in deze kwestie tijdig had geklaagd. Het artikel zelf zegt er niets over. Alleen bij een consumentenkoop, dat wil zeggen een koop van een roerende zaak, tussen een bedrijf als verkoper en een consument / particulier als koper is in de wet bepaald dat een kennisgeving binnen 2 maanden tijdig is. 
Die termijn werd in feite ook van toepassing op transacties tussen ondernemers en bij koop en verkoop van onroerend goed. De rechtspraktijk vulde de termijn voorts in aan de hand van de omstandigheden, zoals de aard van het gekochte, de deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding en de juridische kennis van partijen. Dat betekende dus dat in de ene kwestie een termijn van zes weken als “binnen bekwame tijd” werd beschouwd en in een andere kwestie weer een termijn van drie maanden. 
Aan deze onduidelijkheid leek definitief een einde gekomen in 2004. Toen oordeelde de Hoge Raad dat onder “binnen bekwame tijd” een termijn van ongeveer twee maanden moet worden verstaan. Van deze termijn kan slechts in uitzonderlijke situaties worden afgeweken, bijvoorbeeld als de redelijkheid en billijkheid hiertoe noodzaken. Indien een koper bijvoorbeeld aannemelijk kan maken, dat het gebrek gewoonweg niet eerder door hem had kunnen worden geconstateerd, kan de termijn worden opgerekt.

Naar nu blijkt is die termijn van twee maanden toch minder heilig dan gedacht. De Hoge Raad heeft onlangs drie arresten gewezen die betrekking hadden op uiteenlopende kwesties. In een geval had de koper van een woonhuis niet direct en zeker niet binnen de genoemde termijn van 8 weken gereageerd. Zonder in details te gaan blijkt de Hoge Raad deze koper toch verdergaand tegemoet te komen dan eerder was verondersteld. Zelfs na acht weken kunnen er feiten en omstandigheden zijn die er toe leiden dat een klacht alsnog ‘tijdig’ is. Dit is niet alleen van groot belang van al diegene die een woonhuis kopen maar kan ook van belang zijn voor kopers van een apparaat of een auto. Indien na reparatie de klachten terugkomen moet de koper wederom op straffe van verval van zijn rechten binnen bekwame tijd klagen over het feit dat de klachten niet zijn opgelost. Er loopt dus een nieuwe termijn.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dat betekent dat iedere koper die ontdekt dat hetgeen hij heeft gekocht mankementen vertoont, als de wiedeweerga de verkoper hiervan (schriftelijk en aangetekend) op de hoogte moet stellen. Vervolgens dient de koper zelf of door deskundigen te laten onderzoeken of het mankement dusdanig ernstig is dat geoordeeld moet worden dat het daardoor niet de eigenschappen bezit die je er van mag (en moet) verwachten. Een woonhuis met boktor, asbesthoudend bouwmateriaal of een wegrottende fundering die provisorisch blijkt te zijn gerepareerd vormen allemaal een reden om zo snel als mogelijk na ontdekking te reclameren.

Zorg dus als koper ervoor dat u zo spoedig mogelijk nadat u een woning dan wel andere zaken heeft gekocht, onderzoekt of datgene dat u heeft verkregen ook datgene is dat u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Treft u gebreken aan, zorgt u dan dat u de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per aangetekende brief) op de hoogte stelt. Ook indien u een onderzoek heeft laten instellen naar de deugdelijkheid van het afgeleverde en u de resultaten daarvan nog niet heeft, laat aan de verkoper weten dat u op dit moment een onderzoek laat uitvoeren, dat u zich alle rechten voorbehoudt in afwachting van de resultaten van het onderzoek en dat u de uitslag met bekwame spoed ter kennis van de verkoper zult brengen. Het zijn een paar belangrijke stappen die u voor heel veel (financiële) ellende later kan behoeden. Mocht u met zo’n kwestie in uw maag zitten, schroom dan niet en onderneem actie. Uiteraard kan een deskundige advocaat daarbij zeer doeltreffend werken.