U wilt dagvaarden, hoe gaat dat?

beheer

Voor tal van mensen is het gesneden koek. Voor anderen is het volstrekt onbekend hoe een gerechtelijke procedure verloopt.

Tenzij een andere vorm van geschillenbeslechting tussen partijen is overeengekomen (arbitrage bijvoorbeeld) moet in het geval van een geschil de zaak aan de rechter worden voorgelegd om een vonnis te krijgen. Dit gaat via dagvaarden. Het uitbrengen van een dagvaarding (betekening) geschiedt in Nederland via de deurwaarder. Door middel van de dagvaarding wordt de wederpartij ervan in kennis gesteld dat iemand een vordering tegen die partij wil voorleggen aan de in de dagvaarding genoemde rechter. Wanneer de dagvaarding door de deurwaarder aan de wederpartij is betekend en teruggestuurd, dient deze aan de betreffende rechtelijke instantie te worden toegezonden met het verzoek om de zaak op de zogeheten “rol” te plaatsen.

Sommige zaken worden voorgelegd aan de gewone rechtbank, andere zaken aan de sector Kanton (bijvoorbeeld procedures aangaande huur- en arbeidsgeschillen of indien de vordering minder bedraagt dan € 5.000,--). Dit verschil is van belang voor de vraag of u en uw wederpartij een zogeheten procureur moet inschakelen of niet. Zaken die namelijk aan de gewone Rechtbank worden voorgelegd, vereisen dat een procureur wordt ingeschakeld. In de regel is iedere advocaat ook ingeschreven als procureur. Procureurs zijn echter alleen bevoegd om op te treden in het eigen arrondissement. Dit betekent dat een advocaat die een zaak buiten zijn eigen arrondissement behandelt, voor de proceshandelingen een in een dat arrondissement ingeschreven procureur moet inschakelen. Een advocaat in Houten die een procedure dient te voeren bij de Rechtbank Amsterdam, zal dus een advocaat uit het arrondissement Amsterdam als procureur moeten inschakelen. Dit stelsel is kunstmatig en verouderd en leidt tot onnodige extra kosten van rechtsbijstand. Op 1 september 2008 zal het verplichte procuraat dan ook worden afgeschaft. Vanaf die datum mogen advocaten in Nederland in civiele procedures bij alle rechtbanken en gerechtshoven proceshandelingen verrichten.

De zaak bij de gewone rechtbank verloopt grotendeels schriftelijk. Nadat de zaak op de rol is geplaatst en de wederpartij zich via een procureur heeft gemeld, dient de wederpartij via een procureur schriftelijk te reageren. Deze schriftelijke reactie wordt een conclusie van antwoord genoemd. Bij die gelegenheid kan de wederpartij ook een tegenvordering indienen, een zogenoemde eis in reconventie. Nadat de wederpartij heeft gereageerd, zal de rechter eerst bekijken of hij de zaak geschikt acht voor een persoonlijke verschijning (comparitie) van partijen of dat eerst nog schriftelijk zal worden voort geprocedeerd (repliek, dupliek). In veel gevallen worden partijen uitgenodigd om bij de rechter te verschijnen om de zaak toe te lichten, vragen te beantwoorden en om te bekijken of de zaak niet (alsnog) geschikt kan worden. Indien schikken niet lukt, beoordeelt de rechter hoe de procedure zal worden voortgezet: gaat hij vonnis wijzen, één van de partijen bewijs opdragen (getuigen horen, een deskundige benoemen, etc.) of krijgen partijen nog de mogelijkheid de zaak toch nog eens schriftelijk toe te lichten?

Het gaat in het kader van deze column te ver om alle bijzonderheden van een dergelijke gerechtelijke procedure verder uit te werken. In dit kader ga ik er vanuit dat de rechter eindvonnis wijst.

Het is gebruikelijk dat de wederpartij eerst door middel van een brief wordt gesommeerd om aan het vonnis te voldoen. Met dit vonnis in de hand kan de partij die een vonnis heeft gekregen dat de andere partij tot iets verplicht (zoals bijvoorbeeld het betalen van een factuur, rente en proceskosten), dit vonnis vervolgens door een deurwaarder ten uitvoer laten leggen als de wederpartij niet vrijwillig aan de inhoud van het vonnis voldoet.

Deze tenuitvoerlegging door een deurwaarder houdt in dat deze eerst het vonnis betekent en, indien ook daarna niet aan het vonnis wordt voldaan, executiemaatregelen neemt. Onder executiemaatregelen dient bijvoorbeeld een beslaglegging op een bankrekening, huis en loon te worden verstaan. Het beslag op het huis zal vervolgens kunnen resulteren in een openbare verkoop, zodat aan de veroordeling kan worden voldaan.

Heeft u, zowel als ondernemer als particulier, naar aanleiding van het bovenstaande vragen of een vordering die u ter incasso uit handen wenst te geven, dan kunt u zich uiteraard te allen tijde tot ons kantoor wenden.